การใช้วัตถุเจือปนอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร **update**
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 2 ก.ค. 61
ถึงวันที่ : 3 ก.ค. 61
สถานที่ : เปลี่ยนสถานที่เป็น ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 5,000
ราคาบุคคลทั่วไป : 5,300
จำนวนวัน : 2 วัน
รายละเอียด :

 

แจ้งเปลี่ยนสถานที่ เป็น ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

 

หลักการและเหตุผล  
   ผู้ประกอบการอาหารหลายรายมักพบกับปัญหาในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารให้ได้คุณภาพ มีลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส รสชาติ และคุณลักษณะอื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะข้อจำกัดตามธรรมชาติของวัตถุดิบ กระบวนการในการผลิต รวมถึงผลกระทบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค วัตถุเจือปนอาหารจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวในอุตสาหกรรมอาหารในทุกวันนี้
   วัตถุเจือปนอาหารนั้นมีอยู่หลากหลายประเภท เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารในลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น สารให้กลิ่นรส สารให้ความหวาน สารกันหืน และอิมัลซิไฟเออร์ เป็นต้น หากผู้ผลิตสามารถเลือกวัตถุเจือปนอาหารเหล่านี้มาใช้ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหารของตนแล้ว ก็จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์
   
1. รู้จักวัตถุเจือปนอาหารประเภทต่างๆ และวิธีการใช้
   2. เลือกใช้วัตถุเจือปนอาหารให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ ได้
   3. สามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยวัตถุเจือปนอาหารได้

 

วิทยากร
  ผศ.ดร.อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์  อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ  ผู้บริหาร รวมถึงผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 5,000 บาท / บุคคลทั่วไป 5,300 บาท (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันจันทร์ที่  2 - วันอังคารที่  3  กรกฎาคม  2561 (2 วัน)

 

สถานที่
   ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

 

สนใจติดต่อ
   คุณกนกวรรณ  ปิ่นแก้ว
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร 
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2206
   แฟกซ์ 0-2422-8518
   E-mail : 
training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins