ความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 10 ส.ค. 61
ถึงวันที่ :
สถานที่ : เปลี่ยนสถานที่เป็น ณ ห้อง station 4 ชั้น 16 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

แจ้งเปลี่ยนสถานที่ เป็น ณ ห้อง station 4 ชั้น 16 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

 

หลักการและเหตุผล
   ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทุกแห่ง นอกจากมีระบบบริหารจัดการและระบบคุณภาพที่ควบคุมให้การทดลอง การทดสอบได้ผลน่าเชื่อถือและถูกต้องแล้ว ยังต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยด้วย  โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาซึ่งต้องทำงานเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์และจุลินทรีย์ ความปลอดภัยทางชีวภาพจึงเป็นปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้นในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ความปลอดภัยทางชีวภาพเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาและต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสิ่งแวดล้อมภายนอกด้วย ดังนั้นการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทุกคนควบคู่ไปกับความรู้ด้านวิชาการอื่นๆ

 

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อทำให้ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาเข้าใจและตระหนักถึงความปลอดภัยทางชีวภาพ
   2. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและทำให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ

 

วิทยากร
   
คุณเกรียงไกร  นาคะเกศ  กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ, ควบคุมคุณภาพ, พนักงานห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ, นักวิจัย, อาจารย์

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 3,200 บาท / บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
   วันศุกร์ที่  10  สิงหาคม  2561 (1 วัน)

 

สถานที่
   ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ  ณ ห้อง station 4 ชั้น 16 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

 

สนใจติดต่อ 
   คุณกนกวรรณ  ปิ่นแก้ว
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2206
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   LINE @ : @training-nfi

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins