การทวนสอบและการพิสูจน์ยืนยันระบบ (Verification and Validation) (รุ่นที่ 2/2561)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 5 ก.ย. 61
ถึงวันที่ : 6 ก.ย. 61
สถานที่ : หลักสูตรนี้ ยกเลิกนะคะ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักสูตรนี้ ยกเลิกนะคะ

 

หลักการและเหตุผล 
   การทวนสอบ (Verification) หมายถึง การประยุกต์ใช้วิธีการ ขั้นตอนการทำงาน การทดสอบ และการประเมินต่างๆ เพิ่มจากการตรวจเฝ้าระวัง เพื่อตัดสินความสอดคล้องกับแผนงานซึ่งหลักการทวนสอบ มีจุดประสงค์เพื่อประเมินภาพรวมของระบบที่องค์กรได้นำไปประยุกต์ใช้ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ หากองค์กรทำกิจกรรมแผนการทวนสอบครบถ้วนโดยเริ่มตั้งแต่การวางแผน การประเมินผลในแต่ละแผนการทวนสอบและการวิเคราะห์ กิจกรรมแผนการทวนสอบ ซึ่งจะทำให้ทราบว่าระบบที่องค์กรได้นำไปประยุกต์ใช้มีข้อที่ต้องปรับปรุงอย่างไรบ้าง
   การตรวจพิสูจน์ยืนยัน (Validation) หมายถึง หลักฐานที่แสดงความสอดคล้องหรือที่ได้รับจากมา เพื่อแสดงให้เห็นว่ามาตรการการควบคุม หากมีการนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม สามารถจะควบคุมกระบวนการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี หลายๆ ท่านคงเคยสงสัยว่า คำสองคำดังกล่าวแตกต่างกันอย่างไร และจะทำอย่างไรกับการได้มาซึ่งข้อมูลของสองคำนี้
   ถ้าจะกล่าวในเรื่องของระบบการจัดการเรื่องความปลอดภัยของอาหารหรือระบบการจัดการคุณภาพ คำว่า การทวนสอบและการพิสูจน์ยืนยัน จะเข้ามามีบทบาทกับทุกๆ ระบบ ซึ่งวิธีการหรือหลักการที่เกี่ยวข้องกับการทวนสอบและการตรวจพิสูจน์ยืนยันจะมีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมหาศาลในการที่จะประเมินว่า ระบบที่เรากำลังนำไปประยุกต์ใช้เกิดประสิทธิผลหรือไม่ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องขององค์กร การออกแบบแผนการทวนสอบระบบและการออกแบบระบบการตรวจพิสูจน์ยืนยันที่ดี จะนำไปสู่การบริหารระบบอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความเข้าใจในหลักการของ Verification และ Validation พร้อมกับตัวอย่างของการนำไปประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ยังรวมถึงการวางแผน, การดำเนินการ, การเตรียมตัวเพื่อการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ    

 

วิทยากร
  
คุณวรรณฤดี  เดชพรหม ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ  ผู้บริหารฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพจากโรงงานอาหาร นักวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 5,000 บาท / บุคคลทั่วไป 5,300 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันพุธที่  5 - วันพฤหัสบดีที่  6  กันยายน  2561 (2 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้อง station 4 ชั้น 16 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ​ 

 

สนใจติดต่อ 
   คุณกชพรรณ  เลี้ยงบุญเลิศชัย
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2205 
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins