Active and Intelligent Packaging
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 10 ก.ย. 61
ถึงวันที่ :
สถานที่ : หลักสูตรนี้ ยกเลิกนะคะ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักสูตรนี้ ยกเลิกนะคะ

 

หลักการและเหตุผล 
   บรรจุภัณฑ์นอกจากจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ยังช่วยในเรื่องของการยืดอายุการเก็บรักษา ช่วยในเรื่องของการเก็บรักษาให้คงสภาพเดิม หรือเก็บรักษาสินค้าไม่ให้แตกหักหรือเสียหาย อีกทั้งบรรจุภัณฑ์ยังข่วยในเรื่องดึงดูดผู้บริโภคได้อีกด้วย แต่ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์นั้นยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้น บรรจุภัณฑ์ยังมีเทคโนโลยีใหม่ๆ อีกมากมายที่จะช่วยพัฒนาให้เกิดเป็นแนวคิดใหม่ๆ สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ให้กับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
   ซึ่งเทคโนโลยีที่กำลังพูดถึงในปัจจุบันคือ นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ Active & Intelligent คือบรรจุภัณฑ์ที่ทำหน้าที่ปกป้องอาหารและในขณะเดียวกันก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมหรือดัดแปลงบรรยากาศภายในของบรรจุภัณฑ์ โดยยอมให้เกิดการแพร่ผ่านให้เกิดการผ่านเข้า-ออกจากบรรจุภัณฑ์ให้บรรยากาศภายในมีสภาพที่เหมาะสมต่อความต้องการของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการยืดอายุการเก็บรักษาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการให้ผู้บริโภคหรือผู้ผลิตได้เข้าใจในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มให้ได้มากที่สุด สถาบันอาหารจึงได้จัดหลักสูตร Active and Intelligent Packaging ขึ้น เพื่อให้กลุ่มผู้บริโภคและผู้ผลิตได้เข้าถึงและเข้าใจในเรื่องของ Active and Intelligent Packaging ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในกลุ่มธุรกิจของตนเองต่อไป

 

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของ Active and Intelligent Packaging  และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทย    

 

วิทยากร
  ดร.พัชทรา  มณีสินธุ์
  ศูนย์บรรจุภัณฑ์หีบห่อไทย

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
จนท.ฝ่ายผลิต  จนท.ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์   จนท.ฝ่ายควบคุมคุณภาพ   จนท.ที่ปฎิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ ผู้ประกอบการ  นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 3,200 บาท / บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันจันทร์ที่  10  กันยายน  2561 (1 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้อง station 4 ชั้น 16 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

 

สนใจติดต่อ 
   คุณกนกวรรณ  ปิ่นแก้ว
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2206
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins