การสอบเทียบดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ (Digital Thermometer with Sensor)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 19 ธ.ค. 61
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้องศาลายา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล 
   ในปัจจุบันระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025  กำหนดให้เครื่องมือทั้งหมดที่ใช้ในการทดสอบ  รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการวัดที่มีผลกระทบอย่างสำคัญต่อความแม่นยำ หรือความใช้ได้ของผลการทดสอบ ต้องได้รับการสอบเทียบก่อนนำไปใช้งาน ซึ่ง Digital Thermometer ก็เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ถูกนำไปใช้เสมอ โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการและโรงงานอุตสาหกรรม  ซึ่งก่อนที่จะนำไปใช้นั้นจะต้องได้รับการสอบเทียบด้วยวิธีที่สามารถสอบกลับไปยัง SI Unit ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

 

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้สามารถนำเทคนิคการสอบเทียบ Digital Thermometer ไปใช้จริงในห้องปฏิบัติการและโรงงานอุตสาหกรรม    

 

วิทยากร
  
คุณณัฐพล นิยมชาติ  นักวิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
เจ้าหน้าที่ทดสอบ,สอบเทียบในห้องปฏิบัติการทดสอบ,เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ,หัวหน้างานควบคุมคุณภาพ และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 3,200 บาท / บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันพุธที่  19  ธันวาคม  2561 (1 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้องศาลายา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ   

 

สนใจติดต่อ 
   คุณกนกวรรณ  ปิ่นแก้ว
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2206 
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins