แนวโน้มนวัตกรรม Ingredients ของตลาดอาหารและเครื่องดื่มในอนาคต
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 27 พ.ค. 62
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

แจ้งเลื่อนวันอบรม เป็น วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

 

หลักการและเหตุผล  
   อุตสาหกรรมอาหาร ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของไทยจากการที่ไทยมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์  มีพื้นฐานเป็นประเทศเกษตรกรรม มีผลผลิตทางการเกษตรปริมาณ ซึ่งนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งด้านความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศแล้ว ยังทำให้ไทยเป็นฐานในการผลิตอาหารสำหรับภูมิภาคอาเซียน รวมถึงเป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารที่สำคัญในตลาดโลก
   แนวโน้มของตลาดอาหารและเครื่องดื่มในอนาคตที่เห็นอย่างได้ชัดเจนคือ แนวโน้มของผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพในไทยยังคงเติบโต โดยมีปัจจัยสนับสนุน เช่น แนวโน้มของการที่ผู้บริโภคดูแลห่วงใยใส่ใจสุขภาพ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เด่นชัดมาในกลุ่มของผู้บริโภคทุกช่วงวัย หรือความสำคัญต่อการดูแลและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของตัวเอง รวมถึงทิศทางประชากรที่ค่อยๆ ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุก็เป็นปัจจัยในการกระตุ้นให้ต้องดูแลสุขภาพมากขึ้นด้วย

 

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทอาหารและเครื่องดื่มทราบถึงแนวโน้มนวัตกรรมของตลาดอาหารและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ที่นำมาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์    

 

วิทยากร
  ผศ.ดร.สุรพงษ์  พินิจกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม, เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด, นักธุรกิจ SMEs ที่ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม, ผู้สนใจและบุคคลทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 3,200 บาท / บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันศุกร์ที่  17  พฤษภาคม  2562 วันจันทร์ที่  27  พฤษภาคม  2562 (1 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

 

สนใจติดต่อ 
   คุณขนิษฐา  แสนทองคำ
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2205
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins