เทคนิคและแนวทางการเป็นผู้ตรวจประเมินในอุตสาหกรรมอาหาร (Factory inspection)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 21 มี.ค. 62
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล 
  อุตสาหกรรมอาหาร จัดเป็นอุตสาหกรรมลำดับแรก ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน ตั้งแต่ที่ ประเทศไทยเริ่มประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ในปี พ.ศ.2504 เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เงินลงทุนน้อย ใช้วัตถุดิบภายในประเทศ และสามารถนำ เอาทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศไปพัฒนาเพื่อประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมได้มาก อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรม มีศักยภาพสูงในการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศและเพื่อการส่งออก เนื่องจากประเทศไทยมีพื้นฐานด้านการผลิตทางการเกษตรที่มั่นคงและมั่งคั่งทำให้มีผลผลิตที่สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบ ในการแปรรูปได้อย่างหลากหลายและต่อเนื่องมีแรงงานที่มีคุณภาพจำนวนมาก มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย  มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นผู้ประกอบการแต่ละประเภทอุตสาหกรรมยังมีความชำนาญในการผลิตและการใช้เทคโนโลยีที่ดีกว่าประเทศคู่แข่งอื่นๆ
   การตรวจประเมินอุตสาหกรรมอาหารที่มีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์สูงสุด ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น การวางแผนการตรวจประเมินที่มีประสิทธิภาพ การสุ่มตัวอย่างที่ดี ผู้ตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน เป็นต้น การตรวจประเมินที่มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอาหารมากที่สุด คือ การตรวจติดตามภายใน ดังนั้นอุตสาหกรรมอาหาร ควรมุ่งเน้นในการสร้างผู้ตรวจติดตามภายในที่มีความสามารถ เพื่อเป็นการสร้างระบบการทวนสอบในอุตสาหกรรมอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์
   ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถ เข้าใจและประยุกต์ใช้ประเภทและรูปแบบการตรวจประเมินในอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถเข้าถึงกฎหมายของอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารในระบบสากล เช่น Global Standard For Food Safety-BRC , FSSC22000 และฝึกฝนทักษะการเป็นผู้ตรวจติดตาม เทคนิคการตั้งคำถาม การเขียนรายการคำถาม การเขียนประเด็นความไม่สอดคล้อง การจัดทำรายงานการตรวจประเมิน เป็นต้น    

 

วิทยากร
  
คุณวรรณฤดี  เดชพรหม   ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ 

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ผู้บริหารฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพจากโรงงานอาหาร นักวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 3,200 บาท / บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันพฤหัสบดีที่  21  มีนาคม  2562 (1 วัน)

 

สถานที่
    ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ  

 

สนใจติดต่อ 
   คุณขนิษฐา  แสนทองคำ
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2204 
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins