การจัดการเครื่องมือวัด การอ่านใบรับรองผล และการประเมินผลการสอบเทียบ (รุ่นที่ 1/2562)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 26 ก.พ. 62
ถึงวันที่ :
สถานที่ : เปลี่ยนเป็น ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

แจ้งเปลี่ยนสถานที่อบรม >> เป็น  ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

 

หลักการและเหตุผล  
   ในปัจจุบันระบบคุณภาพสากลได้ให้ความสำคัญด้านการสอบเทียบ  (calibration)  เนื่องจากการสอบเทียบเป็นกระบวนการในการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัด ด้วยการเปรียบเทียบกับค่าที่อ่านได้จากเครื่องมือวัดกับค่าจริงของสิ่งที่ถูกวัด เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือวัดที่ใช้ยังสามารถทำงานได้อย่างแม่นยำตามที่ต้องการ  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการสอบเทียบเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ห้องปฏิบัติการจะต้องดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำอยู่ตลอดเวลา วิธีการควบคุมดูแลเครื่องมือมีอยู่ด้วยกันหลายขั้นตอน ทั้งนี้ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานระหว่างประเทศ ISO 10012 (Measurement Management Systems)
  ความถูกต้องของเครื่องมือวัดจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในระบบคุณภาพสากล  โดยมีใบรับรองผลการสอบเทียบเป็นสิ่งยืนยันความถูกต้องดังกล่าว ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้องสามารถตรวจสอบรายงานผล และการประเมินผลการสอบเทียบได้  เพื่อการควบคุมความแม่นยำในการวัดของเครื่องให้มีความน่าเชื่อถือ  ซึ่งจะส่งผลถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากการผลิต

 

วัตถุประสงค์
  
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ และความเข้าใจในระบบการจัดการเครื่องมือวัด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรและตอบสนองต่อระบบบริหารคุณภาพ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถอ่านใบรับรองผล และประเมินผลการสอบเทียบได้อย่างถูกต้อง
   

 

วิทยากร
  คุณพีระพัฒน์  เตือนจิตร์  ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
  เจ้าหน้าที่ทดสอบ,สอบเทียบในห้องปฏิบัติการทดสอบ, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ,หัวหน้างานควบคุมคุณภาพ และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)
   สมาชิก สถอ. 3,200 บาท / บุคคลทั่วไป 3,400 บาท (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
   วันอังคารที่  26  กุมภาพันธ์  2562 (1 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้องศาลายา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

 

สนใจติดต่อ 
   คุณกนกวรรณ  ปิ่นแก้ว
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2206
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins