การใช้แผนภูมิควบคุมในการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ทดสอบ
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 23 มี.ค. 62
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล  
   หลักปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในระดับสากลต้องมีการประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการโดยต้องมีขั้นตอนการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ทั้งภายนอกและภายในห้องปฏิบัติการอย่างเหมาะสม
   เครื่องมือ (Tool) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพคือ แผนภูมิควบคุม (Control Chart) ซึ่งใช้ในการควบคุมในเรื่องของ accuracy คือ means chart สำหรับ QC sample, reagent blank, calibration check standard, spiked sample และ precision คือ range chart สำหรับการวิเคราะห์ซ้ำ เป็นต้น การใช้ Control Chart เป็นการควบคุมคุณภาพที่เหมาะที่สุดอย่างหนึ่งในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ เนื่องจากใช้ข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบันของการทดสอบในห้องปฏิบัติการนั้นๆ ไม่จำเป็นต้องอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งอื่น และให้ผลการควบคุมคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

วัตถุประสงค์
   
1. เพื่อสร้างความเข้าใจในพื้นฐานการใช้แผนภูมิควบคุม (Control Chart)
   2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนภูมิควบคุมไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
   3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

 

วิทยากร
  คุณดุษฎี  มั่นความดี  ข้าราชการบำนาญ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   เจ้าหน้าที่ทดสอบในห้องปฏิบัติการ, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, หัวหน้างานควบคุมคุณภาพและผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 3,200 บาท / บุคคลทั่วไป 3,400 บาท (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันเสาร์ที่  23  มีนาคม  2562 (1 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

 

สนใจติดต่อ
   คุณกนกวรรณ  ปิ่นแก้ว
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร 
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2206
   แฟกซ์ 0-2422-8518
   E-mail : 
training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins