การประเมินความเสี่ยงของอาหารปลอม (Food Fraud)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 28 ส.ค. 62
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล  
   หลักการ การจัดการระบบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารตามหลักการมาตรฐานสากล องค์กรต้องมีความจำเป็นในการควบคุมวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต ตลอดจนบรรจุภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ส่งมอบ/ผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้จัดหาจัดจ้างมีการควบคุมที่เหมาะสมในสถานผลิตและจัดเก็บ ตลอดจนการขนส่ง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนข้าม ด้านการเป็นอาหารปลอมหรือปลอมปน
   เนื่องจากการจัดทำระบบมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ตลอดจนบรรจุภัณฑ์ระดับมาตรฐานสากล กำหนดให้องค์กรต้องมีการจัดการชี้บ่ง พร้อมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมอาหาร วัตถุดิบ ปัจจัยการผลิตปลอม ปลอมปนด้วย

 

วัตถุประสงค์
   สามารถดำเนินการประเมินความเสี่ยงวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต สารเคมี ตลอดจนบรรจุภัณฑ์ให้ครอบคลุมอันตรายด้านการปลอม ปลอมปน พร้อมทั้งมีการกำหนดมาตรฐานตรวจติดตาม ควบคุม ป้องกันอย่างถูกต้องเหมาะสมกับระบบมาตรฐานที่ทางโรงงานนำไปประยุกต์ใช้    

 

วิทยากร
  
คุณอัญชลี  มากรด  ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ  

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ผู้บริหารฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพจากโรงงานอาหาร นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 3,200 บาท / บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันพุธที่  28  สิงหาคม  2562 (1 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

 

สนใจติดต่อ 
   คุณกนกวรรณ  ปิ่นแก้ว
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2206
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins