เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 17 มิ.ย. 62
ถึงวันที่ : 18 มิ.ย. 62
สถานที่ : ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 5,000
ราคาบุคคลทั่วไป : 5,300
จำนวนวัน : 2 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล 
   อุตสาหกรรมอาหารจัดเป็นอุตสาหกรรมเกษตรประเภทหนึ่ง ซึ่งใช้วัตถุดิบหลักที่เป็นผลิตผลทางการเกษตร นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น สามารถเก็บรักษาได้นานและตอบสนองความต้องการของตลาดหรือผู้บริโภคได้อย่างดี แต่เมื่อผู้ประกอบการได้ผลิตอาหารครั้งละมากๆ และมีการขยายตลาด จึงได้เกิดปัญหาที่ตามมาคือ อาหารที่ผลิตนั้นมีอายุการเก็บรักษาสั้นลง โดยมีคุณภาพเปลี่ยนแปลงไปในระหว่างการเก็บรักษาและการขนส่ง ในขณะที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความต้องการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพสูงและคาดหวังว่าคุณภาพของอาหารนั้นจะยังคงอยู่ในระดับสูงในระยะเวลาระหว่างที่ซื้อมาและความคาดหวังนี้ไม่ใช่เพียงความต้องการเบื้องต้นเท่านั้น แต่อาหารที่ซื้อมาบริโภคควรมีความปลอดภัยและยังคงคุณภาพที่ใกล้เคียงกับวัตถุดิบ ทั้งด้านสี กลิ่น รส ลักษณะเนื้อสัมผัสและลักษณะปรากฎทำให้ผู้ประกอบการต้องมีการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์และการบริการของตนเองอยู่เสมอ

 

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารและมีความเข้าใจในการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์อาหาร การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อนำไปใช้ในการยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหารอย่างเป็นระบบ    

 

วิทยากร
  
คุณชิดชม  ฮิรางะ  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ, ที่ปรึกษาสถาบันค้นคว้าและพัฒนา-ผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์, เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต, ฝ่ายควบคุมคุณภาพ, ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 5,000 บาท / บุคคลทั่วไป 5,300 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันจันทร์ที่  17 - วันอังคารที่  18  มิถุนายน  2562 (2 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

 

สนใจติดต่อ 
   คุณกนกวรรณ  ปิ่นแก้ว
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2206
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins