การตรวจติดตามและประกันคุณภาพ Supplier ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิต (Supplier quality assurance) (รุ่นที่ 2/2562)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 8 ก.ค. 62
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล  
   หลักการ การจัดการระบบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ตามหลักการมาตรฐานสากล องค์กรต้องมีความจำเป็นในการควบคุมกระบวนการผลิตของผู้ส่งมอบ/ผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้จัดหาจัดจ้างเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ส่งมอบ/ผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้จัดหาจัดจ้างมีการควบคุมที่เหมาะสมในสถานประกอบการเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนข้าม ด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ สารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ ตลอดจนมาตรการป้องกันอาหารปลอม ปลอมปน

 

วัตถุประสงค์
   
1. สามารถจัดระดับ ผู้ส่งมอบ/ผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้จัดหาจัดจ้าง
   2. ดำเนินการประเมินความเสี่ยง ผู้ส่งมอบ/ผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้จัดหาจัดจ้าง
   3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามาตรฐานที่นำไปตรวจ ผู้ส่งมอบ/ผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้จัดหาจัดจ้าง มีความถูกต้องเหมาะสมกับโรงงานประยุกต์ใช้

 

วิทยากร
  คุณอัญชลี  มากรด  ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ผู้บริหารฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพจากโรงงานอาหาร นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 3,200 บาท / บุคคลทั่วไป 3,400 บาท (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันจันทร์ที่  8  กรกฎาคม  2562 (1 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

 

สนใจติดต่อ
   คุณกนกวรรณ  ปิ่นแก้ว
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร 
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2206
   แฟกซ์ 0-2422-8518
   E-mail : 
training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins