ระบบการตรวจย้อนกลับและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ (Traceability and Product Recall) (รุ่นที่ 2/2562)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 12 ก.ย. 62
ถึงวันที่ : 13 ก.ย. 62
สถานที่ : ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 5,000
ราคาบุคคลทั่วไป : 5,300
จำนวนวัน : 2 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล 
   การตรวจสอบย้อนกลับ คือ ความสามารถในการสอบและติดตาม แหล่งที่มาของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ หรือส่วนที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีจุดประสงค์สำหรับการบริโภค หรือใช้ในทุกขั้นตอน  ไม่ว่าจะเป็นการผลิต กระบวนการ และการกระจาย จนถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ (Recall) เป็นกระบวนการในการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัยออกจาก ห่วงโซ่อุปทานรวมถึงที่ส่งถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
   การสอบกลับได้ (Traceability) คือ ความสามารถในการสอบและติดตาม อาหาร อาหารสัตว์ ผลิตอาหารสัตว์ หรือส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีจุดประสงค์สำหรับการบริโภค ซึ่งใช้ในทุกขั้นตอน ไม่ว่าผลิต กระบวนการ และการกระจาย การสอบกลับได้(Traceability) นั้นเป็นเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยง ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจอาหารและผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการ ให้สามารถทำการเพิกถอนหรือเรียกคืนผลิตภัณฑ์ ที่ซึ่งถูกชี้บ่งว่ามีความไม่ปลอดภัยได้ หลายประเทศได้เริ่มบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาของอาหารหรือผลิตภัณฑ์ ในทุกๆ กระบวนการในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆ กฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้ว คือ EU General Food Law Regulation 178/2002 ครอบคลุมทั้ง 27 ประเทศ ที่กำหนดความสามารถของการตรวจสอบย้อนกลับไปหนึ่งขั้น ทั้งขึ้นและลงในโซ่อุปทานอาหาร (One Step Up and One Step Down) กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม ปี 2544  ประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ผ่านมาได้เริ่มบังคับใช้พระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่เป็นธรรม นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งระบบคือ ข้อมูลมาตรฐานระบบการตรวจสอบย้อนกลับสากล (The global GS1 Traceability Standard) ที่กำหนดโดย GS1 (เดิมคือ EAN International, www.ean-int.org) ซึ่งเป็นองค์กรระดับชาติที่มีพันธกิจร่วมกับองค์กร Uniform Code Council (UCC), USA โดยมีบทบาทเป็นผู้กำหนดและผลักดันให้ระบบมาตรฐาน EAN.UCC เป็นมาตรฐานสากล ตลอดจนเป็นผู้นำในการร่วมวางมาตรฐานของการเก็บข้อมูลอัตโนมัติ และการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมต่างๆ (multi-industry-standards) ปัจจุบันระบบ EAN.UCC มีบริษัทผู้ใช้อย่างแพร่หลายมากกว่า 1,000,000 บริษัท ในกลุ่มประเทศสมาชิก 103 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย โดยมีสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ GS1 Thailand (www.gs1thailand.org)เป็นผู้ดูแลในประเทศไทย

 

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมทุกท่าน สามารถประยุกต์ใช้ กฎหมายของการสอบกลับ การเรียกคืน การถอนคืนผลิตภัณฑ์ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปดำเนินการปรับปรุงเอกสารต่าง ๆ เช่น ระเบียบการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงานหรือเอกสารสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบกลับ การเรียกคืน การถอนคืนผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานด้านระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร    

 

วิทยากร
  
คุณวรรณฤดี  เดชพรหม   ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ 

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
เจ้าหน้าที่, ผู้ควบคุมหรือผู้บริหารห้องปฏิบัติการทั่วไป และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 5,000 บาท / บุคคลทั่วไป 5,300 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันพฤหัสบดีที่  12 - วันศุกร์ที่  13  กันยายน  2562 (2 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ   

 

สนใจติดต่อ 
   คุณกนกวรรณ  ปิ่นแก้ว
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2206 
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins