การควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อตามมาตรฐาน ISO 11133 : 2014/2018 และการเก็บและการใช้เชื้อจุลินทรีย์อ้างอิง (รุ่นที่ 1/2563)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 15 พ.ย. 62
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้อง station 4 ชั้น 16 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล 
   พื้นฐานของการจัดทำระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบทางจุลชีววิทยาในการควบคุมคุณภาพของการทดสอบตามระบบคุณภาพ ต้องมีการใช้เชื้อจุลิน-ทรีย์อ้างอิงเพื่อการควบคุมคุณภาพการทดสอบ ดังนั้นการดูแลรักษา การเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้งาน ต้องมีวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อที่จะรักษาคุณสมบัติของเชื้อจุลินทรีย์ที่จะนำไปใช้ในการควบคุมคุณภาพของการทดสอบ

 

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บเชื้อจุลินทรีย์และการควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อ
   2. เพื่อให้สามารถนำวิธีการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา    

 

วิทยากร
  
คุณปรีชา จึงสมานุกูล ข้าราชการเกษียณ/ที่ปรึกษาสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ, พนักงานห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ, นักวิจัย, อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 3,200 บาท / บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
  วันศุกร์ที่  15  พฤศจิกายน  2562 (1 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้อง station 4 ชั้น 16 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   Line@ : @trainining-nfi  

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins