มาตรการป้องกันการก่อการร้ายทางอาหาร (Food defense and Food security) (รุ่นที่ 1/2563)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 13 ธ.ค. 62
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล 
   เมื่อเหตุการณ์ก่อการร้ายเกิดขึ้นกับประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แสดงให้เห็นว่ายุทธวิธีในการก่อการร้ายได้มีการแผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง รวมถึงการก่อการร้ายผ่านทางอาหารและการก่อการร้ายทางชีวภาพ ทำให้หลายประเทศ เตรียมรับมือและเพิ่มมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันภัยจากการก่อการร้ายมากขึ้น  โดยให้ความสนใจกับการก่อการร้ายผ่านทางอาหารมากเป็นพิเศษ เพราะมองว่าเป็นยุทธวิธีที่นิยมใช้ในกลุ่มผู้ก่อการร้าย  การพัฒนาระบบการควบคุมความปลอดภัยทางอาหาร เพื่อใช้เป็นการป้องกันการก่อการร้ายผ่านทางอาหาร ที่เรียกว่า “Food Defense”  
  การนำระบบ “Food Defense” มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข้าใจและประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง ตามแนวทางของ USFDA จึงเป็นการป้องกัน รวมทั้งช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ที่มีต่อความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร

 

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้มีความเข้าใจในข้อกำหนดที่ชัดเจน เกิดการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง และแม้กระทั่งเพื่อตรวจสอบระบบกันเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

 

วิทยากร
  คุณต่อเกียรติ  ภู่แช่มโชติ
  วิทยากร / ที่ปรึกษา / ผู้ตรวจประเมินอาวุโส

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต, เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์, ผู้บริหารและผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 3,200 บาท / บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันศุกร์ที่  13  ธันวาคม  2562 (1 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ   

 

สนใจติดต่อ 
   คุณกนกวรรณ  ปิ่นแก้ว
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2206 
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins