การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน HACCP ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 13 ธ.ค. 62
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้อง station 3 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล 
   หลักการของระบบ HACCP ครอบคลุมการป้องกันปัญหาจากอันตราย 3 สาเหตุ และหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร เช่น การควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล การควบคุมแก้วและพลาสติกแข็ง การทำความสะอาด เป็นต้น และควบคุมป้องกันอันตราย 3 ทาง ได้แก่
   1. อันตรายทางชีวภาพ ซึ่ง เป็นอันตรายจากเชื้อ& จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคหรือสารพิษ
   2. อันตรายจากสารเคมี ได้แก่ สารเคมีที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง เพาะปลูก ในวงจรผลิตวัตถุดิบ อาทิ สารปฏิชีวนะ สารเร่งการเจริญเติบโต สารเคมีกำจัดศัตรูพืช สารเคมีที่ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร เช่น สารกันบูดและสารเคมีที่ใช้ในโรงงาน เช่น น้ำมันหล่อลื่น จารบี สารเคมีทำความสะอาดเครื่องจักรอุปกรณ์ในโรงงาน  รวมถึง สารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้เป็นต้น
   3. อันตรายทางกายภาพ ได้แก่ สิ่งปลอมปนต่างๆ อาทิ เศษแก้ว เศษกระจก โลหะ

 

วัตถุประสงค์
   
1. เพื่อให้รู้หลักการของระบบHACCP-Codex Alimentarius Rev.4-2003
   2. เพื่อให้รู้การวิเคราะห์กำหนดมาตรฐานการควบคุมและกำหนดจุดวิกฤต
   3. เพื่อให้สามารถจัดทำคู่มือHACCP สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์อาหารได้
   4. เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบHACCP ที่จัดทำอยู่ในองค์กร
   5. เพื่อให้โรงงานผลิตอาหารที่มีระบบ HACCP ใช้อยู่ได้ตระหนักถึงความสำเร็จในการพัฒนาเพื่อรักษาระบบ HACCP อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิทยากร
  คุณอัญชลี มากรด  ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, ผู้บริหารฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพจากโรงงานอาหาร, นักวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 3,200 บาท / บุคคลทั่วไป 3,400 บาท (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันศุกร์ที่  13  ธันวาคม  2562 (1 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้อง station 3 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

 

สนใจติดต่อ
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร 
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   แฟกซ์ 0-2422-8518
   E-mail : 
training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   Line @ : @training-nfi (มี @ ด้วยนะคะ)

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins