ฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Food Labeling) (ฉบับ 367/2557) (รุ่นที่ 1/2560)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 26 เม.ย. 60
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 2500
ราคาบุคคลทั่วไป : 2700
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

   แจ้งเลื่อนการอบรม >> เป็นวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

 

หลักการและเหตุผล 
   ในปัจจุบันอาหารสำเร็จรูปที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อจำหน่ายภายในประเทศอย่างถูกกฎหมาย คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ฉลาก ซึ่งออกตามในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด ฉบับ 367/2557)กำหนดให้ต้องแสดงฉลากให้ครบถ้วนและถูกต้อง นอกจากนี้อาหารบางชนิดต้องแสดงฉลาก โภชนาการหรือกรอบข้อมูลโภชนาการเพิ่มเติมอีกด้วย  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหาร ผู้บริโภค ผู้ที่ทำการสอนเกี่ยวกับฉลากอาหารและผู้ที่ออกแบบฉลากอาหาร ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ว่าด้วยฉลากอาหารและกระบวนการที่จะได้รับอนุญาตฉลากอาหารด้วย

 

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจกระบวนการที่จะได้รับอนุญาตฉลากอาหาร
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ว่าด้วยฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับฉลากสินค้าของตนเองได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และใช้ข้อมูลในฉลากเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารให้เหมาะกับสภาวะของร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีกว่า    

 

วิทยากร
  
คุณจุรีรัตน์ ห่อเกียรติ  กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต, ผู้บริหารและบุคคลที่สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 2,500 บาท / บุคคลทั่วไป 2,700 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันพุธที่  22  มีนาคม  2560 วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 (1 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ   

 

สนใจติดต่อ 
   คุณกชพรรณ  เลี้ยงบุญเลิศชัย
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2886-8088 ต่อ 2205 
   แฟกซ์ 0-2886-8104

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/NFI.training

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins