การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร (รุ่นที่ 1/2560)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 4 เม.ย. 60
ถึงวันที่ : 5 เม.ย. 60
สถานที่ : ณ ห้องชมนภา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 4600
ราคาบุคคลทั่วไป : 4800
จำนวนวัน : 2 วัน
รายละเอียด :

     แจ้งเลื่อนการอบรม >> เป็นวันอังคารที่ 4 - วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 ณ ห้องชมนภา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

 

หลักการและเหตุผล 
   การแปรรูปอาหารและการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการแปรรูปอาหาร ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คนส่วนใหญ่ต้องการอาหารที่มีคุณภาพ มีความสะดวก รวดเร็ว และมีรสชาติตามที่ต้องการ แต่เมื่อผู้ประเกอบการได้ผลิตอาหารครั้งละมากๆ และมีการขยายตลาด จึงได้เกิดปัญหาที่ตามมาคือ อาหารที่ผลิตนั้นมีอายุการเก็บรักษาสั้นลง โดยมีคุณภาพเปลี่ยนแปลงไปในระหว่างการเก็บรักษาและขนส่ง ในขณะที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความต้องการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพสูงและคาดหวังว่าคุณภาพของอาหารนั้นจะยังคงอยู่ในระดับสูงในระยะเวลาระหว่างที่ซื้อมา ความคาดหวังนี้ไม่ใช่เพียงความต้องการเบื้องต้นเท่านั้น แต่อาหารที่ซื้อมาบริโภคควรมีความปลอดภัยและยังคงคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วย
   อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการควรสามารถประเมินจุดสิ้นสุดของอายุการเก็บรักษาอาหารเมื่อเก็บรักษาภายใต้ภาวการณ์เก็บรักษาที่ตั้งไว้ หลักเกณฑ์พื้นฐานที่ใช้นั้น เช่น การนับจำนวนจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเสื่อมเสียและจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพของอาหาร รวมทั้งคุณภาพทางประสารทสัมผัส โดยเฉพาะการยอมรับในด้านคุณภาพทางประสัมผัสค่อนข้างมีความสำคัญ โดยผู้ประกอบการต้องมีความเข้าใจว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในระหว่างการเก็บ ซึ่งข้อมูลนี้ช่วยในการหาอายุการเก็บรักษาอาหารได้

 

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสื่อมเสียและวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร
   2. เพื่อให้สามารถประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหารได้    

 

วิทยากร
  
1. ผศ.ดร.ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ
  2. ผศ.ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต
  3. ผศ.ดร.เอกพันธ์ แก้วมณีชัย
  4. ผศ.ดร.ปริญดา เพ็ญโรจน์

  จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
บุคลากรในภาคการผลิต การควบคุมคุณภาพอาหาร การวิเคราะห์อาหาร นักวิจัย และผู้สนใจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 4,600 บาท / บุคคลทั่วไป 4,800 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันอังคารที่  4 - วันพุธที่  5  เมษายน  2560 (2 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้องชมนภา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ   

 

สนใจติดต่อ 
   คุณกนกวรรณ  ปิ่นแก้ว
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2886-8088 ต่อ 2204 
   แฟกซ์ 0-2886-8104

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/NFI.training

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins