การออกแบบและการวางผังโรงงาน (รุ่นที่ 1/2560)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 4 เม.ย. 60
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 2500
ราคาบุคคลทั่วไป : 2700
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

หลักการและเหตุผล 
   การวางแผนผังโรงงาน  หมายถึง  งานหรือแผนการในการติดตั้งเครื่องจักร  เครื่องมือและวัตถุต่าง ๆ ที่จำเป็นในกระบวนการผลิต  ภายใต้ข้อจำกัดของโครงสร้างและการออกแบบของอาคารที่อยู่  เพื่อทำให้การผลิตมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
   การออกและการวางผังโรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร สิ่งที่ต้องพิจารณามีหลายประการ และหลายปัจจัย ขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงค์การใช้งานผลิตภัณฑ์ กฎหมาย ข้อกำหนดลูกค้า เป็นต้น
   การจัดวางแผนผังโรงงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อการที่จะให้สามารถใช้พื้นที่ในโรงงานที่มีอย่างจำกัดให้ได้ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดนอกจากนี้ยังช่วยให้กระบวนการการผลิตเป็น ไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล ตามขั้นตอนการผลิต  และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายวัสดุจากสถานที่ทำการผลิตแห่งหนึ่ง ไปยังสถานที่แห่งหนึ่งในระบบการผลิตนั้นถือว่า การลำเลียงปัจจัยในการผลิตเข้าสู่ระบบการผลิตนั้นจะมีประสิทธิภาพสูงสุดได้   ก็ต่อเมื่อมีการวางแผนผังโรงงานที่ดีถูกต้องตามหลักวิชาการ

 

วัตถุประสงค์
   เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความเข้าใจในหลักการของการออกแบบและการวางผังโรงงานอาหาร  สอดรับกับกระบวนการผลิต และสิ่งสนับสนุนการผลิตตามหลักเกณฑ์การออกแบบโรงงานและระบบมาตรฐานความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น GMP/HACCP, BRC, FSSC เป็นต้น   พร้อมกับตัวอย่างของการนำไปประยุกต์ใช้ ในระหว่าง การทำกิจกรรมกลุ่ม    

 

วิทยากร
  
คุณวรรณฤดี  เดชพรหม ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
พนักงานฝ่ายผลิต ผู้บริหารฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพ นักวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 2,500 บาท / บุคคลทั่วไป 2,700 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันอังคารที่  4  เมษายน  2560 (1 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ   

 

สนใจติดต่อ 
   คุณกนกวรรณ  ปิ่นแก้ว
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2886-8088 ต่อ 2206 
   แฟกซ์ 0-2886-8104

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/NFI.training

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins