การประเมินความเสี่ยงของอาหารปลอม (Food Fraud)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 12 มี.ค. 64
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้องบงกชรัตน์ A ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถ.จรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล  
  หลักการ การจัดการระบบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารตามหลักการมาตรฐานสากล องค์กรต้องมีความจำเป็นในการควบคุมวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต ตลอดจนบรรจุภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ส่งมอบ/ผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้จัดหาจัดจ้างมีการควบคุมที่เหมาะสมในสถานผลิตและจัดเก็บ ตลอดจนการขนส่ง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนข้าม ด้านการเป็นอาหารปลอมหรือปลอมปน
   เนื่องจากการจัดทำระบบมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ตลอดจนบรรจุภัณฑ์ระดับมาตรฐานสากล กำหนดให้องค์กรต้องมีการจัดการชี้บ่ง พร้อมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมอาหาร วัตถุดิบ ปัจจัยการผลิตปลอม ปลอมปนด้วย

 

วัตถุประสงค์
   สามารถดำเนินการประเมินความเสี่ยงวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต สารเคมี ตลอดจนบรรจุภัณฑ์ให้ครอบคลุมอันตรายด้านการปลอม ปลอมปน พร้อมทั้งมีการกำหนดมาตรฐานตรวจติดตาม ควบคุม ป้องกันอย่างถูกต้องเหมาะสมกับระบบมาตรฐานที่ทางโรงงานนำไปประยุกต์ใช้

 

วิทยากร
  
อ.อัญชลี  มากรด  ที่ปรึกษาและวิทยากร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ผู้บริหารฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพจากโรงงานอาหาร นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก NFI 3,200 บาท / บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 
   
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
  วันศุกร์ที่  12  มีนาคม  2564 (1 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้องบงกชรัตน์ A ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถ.จรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ

 

วิธีการชำระเงิน
   
โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพระปิ่นเกล้า
   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

สนใจติดต่อ 
   คุณกนกวรรณ  ปิ่นแก้ว
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2206
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins