การหาค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบทางจุลชีววิทยา (update 2019)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 8 เม.ย. 64
ถึงวันที่ : 9 เม.ย. 64
สถานที่ : ณ ห้องธานี ชั้น 1 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 5,000
ราคาบุคคลทั่วไป : 5,300
จำนวนวัน : 2 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ISO/IEC 17025  กำหนดให้ห้องปฏิบัติการต้องมีการหาค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบ  ดังนั้นการทดสอบทางจุลชีววิทยา  ซึ่งมีมาตรฐานการทดสอบที่หลากหลายจะต้องมีการหาค่าความไม่แน่นอน ซึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการตามวิธีและขอบข่ายการวัดและต้องนำประสบการณ์  และข้อมูลการตรวจสอบความใช้ได้ก่อนหน้านี้มาใช้ประกอบให้เป็นประโยชน์ เพื่อให้รู้สถานะว่าผลการทดสอบผ่านหรือไม่ผ่านตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

 

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้สามารถเข้าใจพื้นฐานในข้อกำหนดการหาค่าความไม่แน่นอน
   2. เพื่อให้สามารถนำเทคนิคการหาค่าความไม่แน่นอนไปใช้จริงในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา    

 

วิทยากร
  อ.ปรีชา จึงสมานุกูล 
ข้าราชการเกษียณ/ที่ปรึกษาทางวิชาการ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
เจ้าหน้าที่ทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบทางจุลชีววิทยา, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, หัวหน้างานควบคุมคุณภาพและผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก NFI 5,000 บาท / บุคคลทั่วไป 5,300 บาท 
   
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

วิธีการชำระเงิน
   โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพระปิ่นเกล้า
   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

ระยะเวลาในการอบรม
 วันพฤหัสบดีที่  8 - วันศุกร์ที่  9  เมษายน  2564 (2 วัน)

 

สถานที่
  ณ ห้องธานี ชั้น 1 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207 
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins