การจัดทำ KPI ให้ครอบคลุมผลประกอบการของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 25 พ.ค. 60
ถึงวันที่ :
สถานที่ : หลักสูตรนี้ยกเลิกนะคะ
ราคาสมาชิก : 2500
ราคาบุคคลทั่วไป : 2700
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักสูตรนี้ ยกเลิกนะคะ

 

หลักการและเหตุผล 
   เนื่องด้วยในปัจจุบัน หลาย ๆ องค์กรได้มีการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิการผลิต เพื่อให้ได้สินค้ามีคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต  ข้อกำหนดของแต่ละมาตรฐาน ศัพท์ที่ใช้ บ้างก็เรียกว่า จุดประสงค์คุณภาพ, KPI  หรือ เป้าหมาย  แล้วแต่จะเรียก โดยนัยคือตัวชี้วัดผลสำเร็จหลัก  ความสำเร็จจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์คุณภาพ หากไม่รู้จุดหมาย หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหน ดังนั้นองค์กรต้องรู้ให้ได้ก่อนว่า เราต้องการจะเดินไปทางใดและจะทำเช่นไรให้ไปถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ให้ได้และถึงให้เร็วที่สุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กรและลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด ทั้งนี้การตั้ง KPIs ต้องประเมินว่าเกี่ยวข้องกับการบรรลุถึงประสิทธิผล และความสามารถขององค์กรและบ่งบอกถึงความพึงพอใจของลูกค้า ความยุ่งยากของระบบ KPIs คือ การเลือก KPIs ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระกิจของตำแหน่งงานหรือขององค์กรนั้น และท้ายสุดสิ่งที่สำคัญก็คือการวัดผล KPIs เหล่านั้นและการประเมินผล KPIs ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
   ดังนั้นการจัดตั้งตัวชี้ผลสำเร็จ ควรระบุในรูปแบบที่สามารถบอกได้ว่า "อะไรที่ต้องบรรลุ และต้องสามารถมีตัวชี้วัดได้ว่าวัตถุประสงค์ใดที่บรรลุหรือไม่บรรลุ" ไม่ว่า เป็น วันเวลาที่กำหนด ระดับของสมรรถนะที่ต้องการ หรือ ปัญหาใดที่ต้องหายไป สถานการณ์ หรือ สภาพที่ต้องการและต้องสอดคล้องกับนโยบาย หมายถึงในแต่ละถ้อยแถลงในนโยบายควรประกอบด้วยวัตถุประสงค์ หรือ กล่าวได้ว่าในแต่ละถ้อยแถลงนั้นสามารถทดแทนด้วยตัวชี้วัดที่บอกได้ว่าองค์กรบรรลุนโยบายหรือไม่บรรลุนโยบายในแต่ละด้าน ด้วยเหตุผลนี้การมีวัตถุประสงค์คุณภาพคือการกระจายนโยบายเข้าสู่ระดับต่างๆ ในองค์กร  เช่น Corporate level, Process level, Product/ service level, Department/function level  และ Personel Level

 

วัตถุประสงค์
   เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความเข้าใจในหลักการของกำหนด เป้าหมาย หรือ จุดประสงค์คุณภาพ พร้อมกับตัวอย่างของการนำไปประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ยังรวมถึงการวางแผน, การดำเนินการ, การเตรียมตัวเพื่อการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ประกอบด้วย การนำเสนอภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ที่ช่วยพัฒนาความรู้ และทักษะในการนำไปใช้อย่างได้ประโยชน์สูงสุดในองค์กร    

 

วิทยากร
   คุณวรรณฤดี  เดชพรหม  ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ผู้บริหารฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพจากโรงงานอาหาร นักวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 2,500 บาท / บุคคลทั่วไป 2,700 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันพฤหัสบดีที่  25  พฤษภาคม  2560 (1 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ   

 

สนใจติดต่อ 
   คุณสิทธิพงษ์  วงศ์ภูมิ
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2886-8088 ต่อ 2203 
   แฟกซ์ 0-2886-8104

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/NFI.training

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins