การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร (Sensory Evaluation) (รุ่นที่ 2/2560)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 7 มิ.ย. 60
ถึงวันที่ : 9 มิ.ย. 60
สถานที่ : ณ ห้องชมนภา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 5800
ราคาบุคคลทั่วไป : 6100
จำนวนวัน : 3 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล
   คุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร ได้แก่ คุณลักษณะด้านสี กลิ่น รส ลักษณะเนื้อสัมผัสที่สามารถรู้สึกและประเมินได้ด้วยอวัยวะในร่างกายมนุษย์ซึ่งคุณลักษณะต่างๆ ดังกล่าวจัดได้ว่า เป็นคุณภาพของอาหารด้านหนึ่งที่สำคัญไม่ต่างไปจากคุณภาพอาหารด้านโภชนาการ ด้านความปลอดภัยและสุขลักษณะ ดังนั้นการหาเทคนิควิธีการประเมินผลคุณภาพด้านนี้อย่างถูกหลักวิชาการ และหลักธรรมชาติของผู้ทดสอบและผู้บริโภคจึงมีประโยชน์ต่อทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และนักวิจัยที่จะนำไปใช้ในงานด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการประกันคุณภาพอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหาร การวิเคราะห์ผู้บริโภค การวิเคราะห์ตลาด ตลอดจนการนำข้อมูลด้านคุณภาพทางประสาทสัมผัสมาสานสัมพันธ์กับข้อมูลของคุณภาพด้านอื่นๆ เพื่อช่วยให้เกิดประโยชน์ต่องานมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ 
   มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทั้งทางทฤษฎี และทักษะทางเทคนิคด้านการประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัสแก่บุคลากรในภาคการผลิตและภาครัฐ

หลักสูตรการอบรม 
   ประกอบด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคุณภาพของอาหาร ลักษณะคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส ลักษณะคุณภาพของผู้ทดสอบ หลักการและวิธีการประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัสทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ได้แก่ การทดสอบความแตกต่างของผลิตภัณฑ์อาหารแบบเปรียบเทียบคู่ แบบเลือก 1 ใน 3 ตัวอย่าง แบบเลือก 2 ใน 5 ตัวอย่าง การเรียงลำดับ การเทียบจากตัวอย่างมาตรฐานหรือตัวอย่างอ้างอิง การสร้างแบบสอบถามและการประเมินลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์อาหารแบบให้แต้ม การทดสอบเชิงพรรณนา การประเมินความรู้สึก ความพึงพอใจ การยอมรับของผู้ทดสอบและผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์อาหาร รวมทั้งหลักสถิติเพื่อสรุปประเด็นและอภิปรายแนวทางการประยุกต์ใช้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
   บุคลากรภาคการผลิตที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหาร การวิเคราะห์ผู้บริโภค การวิเคราะห์การตลาด รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง, นักวิจัย และผู้สนใจงานผลิตและงานบริการด้านอาหาร  

วิทยากร
   ศ.ดร.ปราณี  อ่านเปรื่อง

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 5,800 บาท / บุคคลทั่วไป 6,100 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

ระยะเวลาในการอบรม*
    วันพุธที่  7 - วันศุกร์ที่  9  มิถุนายน  2560 (3 วัน)

สถานที่
   ณ ห้องชมนภา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

สนใจติดต่อ 
   คุณกนกวรรณ  ปิ่นแก้ว
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร 
   โทร. 0-2886-8088 ต่อ 2206
   แฟกซ์ 0-2886-8104

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins