การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ (หลักสูตรนี้ยกเลิกนะคะ)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 27 มิ.ย. 60
ถึงวันที่ :
สถานที่ : หลักสูตรนี้ยกเลิกนะคะ
ราคาสมาชิก : 2500
ราคาบุคคลทั่วไป : 2700
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักสูตรนี้ ยกเลิกนะคะ ***

 

หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารในตลาดโดยทั่วไปมีอัตราการแข่งขันที่สูงมาก อีกทั้งผลิตภัณฑ์ยังมีความหลากหลาย มีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกัน ในบางกรณีก็มีลักษณะที่แตกต่างกัน ในบางกรณีก็คล้ายคลึงกัน ทั้งด้านคุณภาพ ราคา และลักษณะต่างๆ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคทั้งสิ้น และสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ก็คือ บรรจุภัณฑ์ โดยบรรจุภัณฑ์นั้นมีหน้าที่ทั้งปกป้องคุ้มครองสินค้า สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ตัวสินค้า รวมทั้งทำหน้าที่สื่อสาร ทำความเข้าใจและดึงดูดใจผู้บริโภคเปรียบได้กับ “นักขายที่ไร้เสียง” ดังนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง โดยการออกแบบต้องคำนึงถึงทั้งการเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ การออกแบบตราสินค้า กราฟิก และสีสันต่างๆ รวมถึงการสร้างบุคลิกภาพโดยรวมของแบรนด์ เพื่อนำไปสู่การจดจำของผู้บริโภค นอกจากนั้นบรรจุภัณฑ์ยังสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดต้นทุนอันก่อเกิดจากการเสียหาย ตลอดจนผลกระทบที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

 

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการสร้างแบรนด์ และภาพลักษณ์ตราสินค้าให้แก่ผลิตภัณฑ์
   2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน และความสำคัญในการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างไรให้ตรงใจกับผู้บริโภค
   3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ศึกษาผ่านกรณีตัวอย่างจากผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จจากทั่วโลก    

 

วิทยากร
 
คุณฉัตรชัย ระเบียบธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยอดคอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
ผู้ประกอบการ, บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 2,500 บาท / บุคคลทั่วไป 2,700 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันอังคารที่  27  มิถุนายน 2560 (1 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ   

 

สนใจติดต่อ 
   คุณสิทธิพงษ์  วงศ์ภูมิ
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2886-8088 ต่อ 2203 
   แฟกซ์ 0-2886-8104

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/NFI.training

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins