การประกันคุณภาพทางการทดสอบทางเคมี (IQC สำหรับห้องปฏิบัติการทางการทดสอบเคมี)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 25 ก.ค. 60
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้อง station 5 ชั้น 16 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 2500
ราคาบุคคลทั่วไป : 2700
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล  
  เนื่องจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community; AEC) โดยมีข้อตกลงทางการค้าไม่เก็บภาษีนำเข้าสินค้าที่ขายระหว่างประเทศสมาชิก ในปี 2558 นั้น ประเทศไทยควรเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจสอบคุณภาพสินค้านำเข้าและประกันคุณภาพสินค้าที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อทำให้เป็นที่น่าเชื่อถือ และยอมรับในระดับสากล
  การประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการเป็นข้อกำหนดที่ 5.9 ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ที่ห้องปฏิบัติการทดสอบต้องมีระบบประกันคุณภาพที่ดีและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์ทดสอบต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของขบวนการวิเคราะห์ ตั้งแต่การสุ่มตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่าง การเลือกและใช้วิธีวิเคราะห์   การประเมินผลทดสอบ การควบคุม และประกันคุณภาพภายในและภายนอกของห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ ผลการทดสอบที่ถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้ นอกจากนี้ แล้ว การเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุอ้างอิงที่ถูกต้องและเหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ในงานวิเคราะห์ทดสอบ การควบคุมคุณภาพผลวิเคราะห์ทดสอบทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

วัตถุประสงค์
   
1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของผลงานทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
   2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบทางเคมี  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิทยากร
  คุณสุดา  นันทวิทยา อดีตผู้อำนวยการ สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ผู้บริหาร ร่วมถึงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับการและผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 2,500 บาท / บุคคลทั่วไป 2,700 บาท (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันอังคารที่  25  กรกฎาคม  2560 (1 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้อง station 5 ชั้น 16 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

 

สนใจติดต่อ
   คุณกนกวรรณ  ปิ่นแก้ว
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร 
   โทร. 0-2886-8088 ต่อ 2206
   แฟกซ์ 0-2886-8104
   E-mail : 
training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins