การจัดการสารก่อภูมิแพ้หรือสารก่อภูมิไวเกินจากอาหาร (Allergen Control) (รุ่นที่ 2/2560)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 10 ส.ค. 60
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 2500
ราคาบุคคลทั่วไป : 2700
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล  
   Food Allergen หรือสารก่อภูมิแพ้หรือสารก่อภูมิไวเกินจากอาหาร เป็นประเด็นต่อเนื่องที่สามารถเป็นเหตุให้ถูกเรียกคืน ฟ้องร้องได้ง่ายในยุดปัจจุบัน และคงปฏิเสธไม่ได้ถึงความสำคัญในเรื่องนี้ เพราะเป็นหนึ่งในกฎหมายของกฎหมายชั้นนำในทุกประเทศ ทั่วโลก แม้กระทั่งในประเทศไทย ดังนั้น การจัดการให้ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจแปรรูปอาหาร

 

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้มีความเข้าใจในข้อกำหนดที่ชัดเจน เกิดการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง และแม้กระทั่งเพื่อตรวจสอบระบบกันเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

 

วิทยากร
  
คุณต่อเกียรติ  ภู่แช่มโชติ  
  วิทยากร/ที่ปรึกษา/ผู้ตรวจประเมินอาวุโส

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   มีความรู้พื้นฐานด้านอาหาร
 และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 2,500 บาท / บุคคลทั่วไป 2,700 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันพฤหัสบดีที่  10  สิงหาคม  2560 (1 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

 

สนใจติดต่อ 
   คุณสิทธิพงษ์  วงศ์ภูมิ
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2203
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins