การจัดการแมลงและสัตว์พาหะนำโรคแบบบูรณาการ (Integrated Pest Management, IPM)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 17 ส.ค. 60
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้องออร์คิด 1 ชั้น 11 โรงแรมจัสมิน ถ.สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 2500
ราคาบุคคลทั่วไป : 2700
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล
   อุตสาหกรรมอาหาร ปัจจุบันนับว่ามีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก   และเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง  เพื่อให้การดำเนินงานของอุตสาหกรรมอาหารได้มาตรฐาน มีความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ประกอบการจึงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และมาตรฐานต่าง ๆ รวมทั้งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการควบคุม ป้องกัน สัตว์และแมลงพาหะในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคลงสู่อาหาร  อย่างไรก็ดีการควบคุม ป้องกัน สัตว์และแมลงพาหะ (Pest Control) ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบการเลือกวิธีการควบคุม ป้องกัน และเพื่อให้การควบคุม ป้องกันมีประสิทธิภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผสมผสานเทคนิคหลายวิธีเข้าด้วยกัน (Integrated Pest Management : IPM) ซึ่งจะต้องมีการวางแผนการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน ตลอดจนการติดตามและประเมินผล  จึงจะส่งผลให้การควบคุม ป้องกัน สัตว์และแมลงพาหะประสบผลสำเร็จ
   ผลที่ได้จากการดำเนินการ สามารถลดปริมาณสัตว์และแมลงพาหะลงถึง 80 %  นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจะมีความรู้ในการควบคุม ป้องกันและกำจัด สัตว์และแมลงพาหะ อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล   ลดปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดสัตว์และแมลงอย่างน้อย 50 %  ช่วยประหยัดงบประมาณ ลดการสูญเสีย รวมทั้งสนับสนุนระบบคุณภาพต่าง ๆ ในสถานประกอบการให้สมบูรณ์

 

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้บุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและผู้ที่สนใจในการป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์อื่น มีความรู้ตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง และมีความปลอดภัยต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการและตลอดจนสภาพแวดล้อม

 

วิทยากร
   
1. อาจารย์จิริสุดา สินธุศิริ
   2. ดร.วรางคณา วิเศษมณี ลี 

   จาก  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทางด้านการจัดการแมลงและสัตว์พาหะ, นักวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 2,500 บาท / บุคคลทั่วไป 2,700 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
   วันพฤหัสบดีที่  17  สิงหาคม  2560 (1 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้องออร์คิด 1 ชั้น 11 โรงแรมจัสมิน ถ.สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   LINE @ : @training-nfi

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins