การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการตามระบบ ISO/IEC 17025
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 24 ส.ค. 60
ถึงวันที่ : 25 ส.ค. 60
สถานที่ : หลักสูตรนี้ยกเลิกนะคะ
ราคาสมาชิก : 4600
ราคาบุคคลทั่วไป : 4800
จำนวนวัน : 2 วัน
รายละเอียด :

 

หลักสูตรนี้ยกเลิกนะคะ ....

 

หลักการและเหตุผล
   ตามข้อกำหนดด้านการจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ระบุไว้ว่าห้องปฏิบัติการต้องจัดให้มีการตรวจติดตามคุณภาพของกิจกรรมต่าง ๆ  ในช่วงเวลาที่เหมาะสม  เพื่อเป็นการทวนสอบการดำเนินการต่าง ๆ ให้คงเป็นไปตามข้อกำหนด และเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการคุณภาพทุกด้านได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สามารถทำการค้นหาข้อบกพร่องที่พบและสามารถทำการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง อันจะส่งผลให้การยืนยันผลการวิเคราะห์แก่ลูกค้าเป็นไปอย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นการฝึกอบรมหลักสูตรนี้จึงเป็นการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจติดตามคุณภาพภายในอาทิ ผู้จัดการด้านคุณภาพ ผู้จัดการด้านวิชาการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป

 

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ความรู้ด้านการตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการตามระบบ ISO/IEC 17025
   2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานสากล

 

วิทยากร
   
คุณสมบุญ  เอกวิริยะกิจ  นักวิชาการอิสระ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และผู้สนใจทั่วไปที่มีความรู้พื้นฐานหรือผ่านการอบรมด้าน ISO/IEC 17025

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 4,600 บาท / บุคคลทั่วไป 4,800 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
   วันพฤหัสบดีที่  24 - วันศุกร์ที่  25  สิงหาคม  2560 (2 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

 

สนใจติดต่อ 
   คุณกนกวรรณ  ปิ่นแก้ว
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2206
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   LINE @ : @training-nfi

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins