วิธีการคำนวณฉลากโภชนาการ (รุ่นที่ 2/2560)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 20 ก.ย. 60
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้องชมนภา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 2500
ราคาบุคคลทั่วไป : 2700
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล 
  “ฉลากโภชนาการ อ่านเป็น ได้ประโยชน์” เพื่อให้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคได้ทราบถึงคุณสมบัติของสินค้าเหล่านั้นก่อนตัดสินใจซื้อ โดยแสดงเป็นกรอบข้อมูลโภชนาการ ซึ่งระบุรายละเอียดของชนิดและปริมาณสารอาหารที่มีในอาหารนั้นไว้ ทำให้เราทราบได้ว่าอาหารชนิดนั้นที่เรารับประทานเข้าไปมีสารอาหารอะไรบ้าง ปริมาณเท่าไร และปริมาณนั้นคิดเป็นเท่าไรของปริมาณที่เราควรได้รับในแต่ละวัน โดยข้อมูลที่แสดงในฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

 

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจหลักการคำนวณฉลากโภชนาการให้ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด    

 

วิทยากร
  
คุณมยุรี  ลีลาวชิโรภาส  สถาบันอาหาร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต, ผู้บริหารและบุคคลที่สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 2,500 บาท / บุคคลทั่วไป 2,700 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันพุธที่  20  กันยายน  2560 (1 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้องชมนภา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ   

 

สนใจติดต่อ 
   คุณกนกวรรณ  ปิ่นแก้ว
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2206 
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins