การพยากรณ์ทางสถิติในการวางแผนและควบคุมการผลิต
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 21 ก.ย. 60
ถึงวันที่ : 22 ก.ย. 60
สถานที่ : หลักสูตรนี้ยกเลิกนะคะ
ราคาสมาชิก : 4600
ราคาบุคคลทั่วไป : 4800
จำนวนวัน : 2 วัน
รายละเอียด :

 

หลักสูตรนี้ยกเลิกนะคะ 

 

หลักการและเหตุผล 
  สถานการณ์เศรษฐกิจของโลกที่ยังไม่แน่นอน แม้ว่าจะเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น  อย่างไรก็ตามมิได้หมายความว่าประเทศไทยจะฟื้นตัวจากปัญหาเศรษฐกิจถดถอยได้อย่างเข้มแข็งเพียงพอต่อการเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหาร   การพยากรณ์ทางสถิติเป็นเทคนิคสำคัญที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในทางธุรกิจ  การพยากรณ์ทางสถิติในการวางแผนและควบคุมการผลิตมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการตัดสินใจในการบริหารจัดการหลายครั้งขึ้นอยู่กับผลของการพยากรณ์ เช่น ทำให้ฝ่ายบัญชีและการเงินสามารถวางแผนด้านงบประมาณ  ฝ่ายการตลาดใช้ผลการพยากรณ์ยอดขาย เพื่อวางแผนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การวางแผนการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย การสร้างทีมขาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของฝ่ายผลิตจะนำผลการพยากรณ์มาวางแผนกำลังการผลิต การจัดเตรียมเครื่องจักรอุปกรณ์ สาธารณูปโภค รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการผลิต การเตรียมการด้านกำลังคน การวางแผนในการจัดเตรียมวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ
   การพยากรณ์เป็นการมองไปข้างหน้า โดยคาดการณ์ในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ใช้ฐานข้อมูล ความรู้ทางสถิติ และประสบการณ์ทางธุรกิจ การพยากรณ์ที่ให้ผลสมบูรณ์ 100% นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก เนื่องจากตัวแปรทางธุรกิจหลายตัวไม่สามารถควบคุมได้อย่างแน่นอน ดังนั้น จึงต้องดำเนินการไปพร้อมกับการวางแผนและควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงปรับปรุงการพยากรณ์ที่ดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเรียนรู้ที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์  ที่กล่าวเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าการพัฒนาปรับปรุง คิดค้นรูปแบบหรือเทคนิคใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์มากกว่าเทคนิคที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น แต่ต้องการให้เห็นว่าความพยายามในการจัดการต้องทำพร้อมทุกมิติและใช้เทคนิคที่มีอยู่แล้วอย่างสมเหตุสมผล

 

วัตถุประสงค์
   1. เข้าใจกระบวนการการพยากรณ์ทางสถิติในการวางแผนและควบคุมการผลิตสำหรับการจัดการอุตสาหกรรมอาหารสมัยใหม่
   2. ใช้เป็นกลยุทธ์ในการบริหารการผลิตและการดำเนินธุรกิจ ที่สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
   3. ประยุกต์เทคนิคในการเพิ่มผลผลิตและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรอย่างมีประสิทธิผลและได้ประสิทธิภาพอย่างคุ้มค่า    

 

วิทยากร
  
คุณศักชัย อรุณรัศมีเรือง  จาก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
ผู้บริหารระดับกลาง, ผู้บริหารระดับต้น, หัวหน้างาน มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางคณิตศาสตร์พอสมควร

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 4,600 บาท / บุคคลทั่วไป 4,800 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันพฤหัสบดีที่  21 - วันศุกร์ที่  22  กันยายน  2560 (2 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ   

 

สนใจติดต่อ 
   คุณกชพรรณ เลี้ยงบุญเลิศชัย
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2205 
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins