ตารางฝึกอบรม
วันที่ หัวข้ออบรม ราคาสมาชิก ราคาบุคคลทั่วไป
พฤษภาคม 2561
17 พ.ค. 61 -

การประยุกต์ใช้ Pre Biotic และ Pro Biotic ในผลิตภัณฑ์อาหาร

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3,200 3,400
25 พ.ค. 61 -

การสอบเทียบดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ (Digital Thermometer with Sensor)

ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
30 พ.ค. 61 -

การควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อตามมาตรฐาน ISO 11133 : 2014 และการเก็บและการใช้เชื้อจุลินทรีย์อ้างอิง

ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
31 พ.ค. 61 -

ฉลากและการโฆษณาอาหารอย่างไรให้ถูกกฎหมาย

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3,200 3,400
มิถุนายน 2561
4 มิ.ย. 61 -

การขออนุญาตผลิตอาหารและวิธีการขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร

ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
5 มิ.ย. 61 -

การประกันคุณภาพทางการทดสอบทางเคมี (IQC สำหรับห้องปฏิบัติการทางการทดสอบเคมี)

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3,200 3,400
6 มิ.ย. 61 - 8 มิ.ย. 61

การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร (Sensory Evaluation) (รุ่นที่ 2/2561)

ณ ห้องบงกชรัตน์ A ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถ.จรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ

6,800 7,200
19 มิ.ย. 61 -

กฎระเบียบด้านความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อาหารสำหรับการส่งออกอาหารไปยังตลาดโลก (Food Contact Material)

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3,200 3,400
19 มิ.ย. 61 - 20 มิ.ย. 61

การจัดทำระบบ ISO 22000:2017

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

5,500 5,800
20 มิ.ย. 61 -

การควบคุมคุณภาพภายในของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
25 มิ.ย. 61 -

การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร

ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
26 มิ.ย. 61 - 27 มิ.ย. 61

เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร

ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

5,000 5,300
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins