ตารางฝึกอบรม
วันที่ หัวข้ออบรม ราคาสมาชิก ราคาบุคคลทั่วไป
สิงหาคม 2560
8 ส.ค. 60 -

การหาค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบทางเคมี

ณ ห้อง station 5 ชั้น 16 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

2500 2700
10 ส.ค. 60 - 11 ส.ค. 60

การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร (รุ่นที่ 2/2560)

ณ ห้องชมนภา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

4600 4800
10 ส.ค. 60 -

การจัดการสารก่อภูมิแพ้หรือสารก่อภูมิไวเกินจากอาหาร (Allergen Control) (รุ่นที่ 2/2560)

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

2500 2700
16 ส.ค. 60 -

การควบคุมคุณภาพภายในของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

2500 2700
17 ส.ค. 60 -

การจัดการแมลงและสัตว์พาหะนำโรคแบบบูรณาการ (Integrated Pest Management, IPM)

ณ ห้องออร์คิด 1 ชั้น 11 โรงแรมจัสมิน ถ.สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ

2500 2700
24 ส.ค. 60 - 25 ส.ค. 60

การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการตามระบบ ISO/IEC 17025

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

4600 4800
25 ส.ค. 60 -

การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร

ณ ห้องชมนภา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

2500 2700
30 ส.ค. 60 -

ฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Food Labeling) (ฉบับ 367/2557) (รุ่นที่ 2/2560)

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

2500 2700
31 ส.ค. 60 -

ใบสมัคร

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins