ตารางฝึกอบรม
วันที่ หัวข้ออบรม ราคาสมาชิก ราคาบุคคลทั่วไป
กรกฎาคม 2561
2 ก.ค. 61 - 3 ก.ค. 61

การใช้วัตถุเจือปนอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร **update**

ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

5,000 5,300
2 ก.ค. 61 - 3 ก.ค. 61

การแปรรูปเนื้อสัตว์เพื่อเพิ่มมูลค่า **NEW**

ณ ห้องทองเอก อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

4,000 4,400
4 ก.ค. 61 -

การวิเคราะห์ภัยคุกคามและการควบคุมจุดวิกฤติในเชิงการรักษาความปลอดภัยจากการบุกรุกโดยมีเจตนาร้าย : TACCP (Threat Assessment Critical Control Point) (รุ่นที่ 2/2561)

ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
4 ก.ค. 61 - 5 ก.ค. 61

การพัฒนาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนม ***NEW***

ณ ห้องทองเอก อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

4,000 4,400
5 ก.ค. 61 - 6 ก.ค. 61

การจัดการ Logistics and Supply Chain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมอาหาร

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

5,000 5,300
6 ก.ค. 61 -

การตรวจติดตามและประกันคุณภาพ Supplier ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิต (Supplier quality assurance) ***NEW***

ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
9 ก.ค. 61 -

การจัดการสารก่อภูมิแพ้หรือสารก่อภูมิไวเกินจากอาหาร (Allergen Management) (รุ่นที่ 2/2561)

ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
11 ก.ค. 61 -

เทคโนโลยีและแนวทางการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
12 ก.ค. 61 - 13 ก.ค. 61

เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (รุ่นที่ 2/2561)

ณ ห้องมณียา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

5,000 5,300
18 ก.ค. 61 -

การหาค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบทางจุลชีววิทยา

ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
19 ก.ค. 61 - 20 ก.ค. 61

เทคโนโลยีแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง

ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

5,000 5,300
31 ก.ค. 61 -

ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหภาพยุโรป (EU Food Information Regulation) (รุ่นที่ 2/2561)

ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins