Training Schedule
หัวข้ออบรม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
หลักสูตร บรรจุภัณฑ์
การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ (หลักสูตรนี้ยกเลิกนะคะ) 27 มิ.ย. 60
เทคโนโลยีและแนวทางการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 8 ส.ค. 60
Active and Intelligent Packaging **NEW** [เปลี่ยนสถานที่ เป็น ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ชั้น 2 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ] 1 ก.ย. 60
กลุ่มอื่นๆ
โครงการศึกษาดูงาน Foodex Expo and Factories Visit in JAPAN 2017 ณ เมืองฟูกุโอกะ และกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 5 มี.ค. 60
[ฟรี] หลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าอาหารและครัวฮาลาล จ.เพชรบูรณ์ 30 ม.ค. 60
[ฟรี] การสร้างนวัตกรรมใหม่จากของเหลือใช้ (By product) สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร (28 กพ.60) 28 ก.พ. 60
[ฟรี] การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เกิดด้วยเทคนิค R&D อย่างโดนใจผู้บริโภค 4.0 27 ก.พ. 60
[ฟรี] รังสรรค์นวัตกรรมอย่างนักธุรกิจ (รุ่นที่ 3) จ.สุราษฎร์ธานี 16 ก.พ. 60
[ฟรี] เครื่องมือช่วยในการสร้างนวัตกรรมเพื่อธุรกิจอาหารในยุคเศรษฐกิจ 4.0 (รุ่นที่ 4) จ.ชลบุรี 23 มี.ค. 60
[ฟรี] “ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยนวัตกรรมอาหาร” จ.เพชรบุรี 3 พ.ค. 60
[ฟรี] เตรียมความพร้อมยกระดับมาตรฐานอาหารสู่ตลาดยุคไทยแลนด์ 4.0 จ.ตรัง 21 เม.ย. 60
[ฟรี] เครื่องมือช่วยในการสร้างนวัตกรรมเพื่อธุรกิจอาหารในยุคเศรษฐกิจ 4.0 (รุ่นที่ 5) จ.นครราชสีมา 22 พ.ค. 60
ปฏิทินแผนงานฝึกอบรมวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2561 2 ต.ค. 60
[ฟรี] การสัมมนาเรื่อง “อาหารไทยในยุค 4.0 จะรุ่งหรือจะร่วง?” 3 พ.ย. 60
เปิดรับสมัคร!! โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป)” ประจำปี 2561 7 พ.ย. 60
[ฟรี] กฎระเบียบและข้อกำหนดเพื่อการส่งออกอาหารฮาลาลไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน 21 ธ.ค. 60
ใบสมัคร 1 ก.ย. 61
หลักสูตร ISO
การจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการและการจัดทำเอกสารตามระบบ ISO/IEC 17025-2005 3 ก.ค. 60
การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการตามระบบ ISO/IEC 17025 24 ส.ค. 60
หลักสูตร GMP & HACCP
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร (ISO 22002-4:2013) (GMP for Food Packaging (ISO/TS22002-4:2013)) 6 มิ.ย. 60
การจัดการสุขลักษณะและการจัดระบบ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร (Rev.4-2003) (รุ่นที่ 2/2560) 17 ก.ค. 60
หลักสูตร BRC
การประเมินพื้นที่เพื่อป้องกันจากการก่อการร้ายผ่านอาหาร (Threat Assessment and Critical Control Point (TACCP)) 9 ก.พ. 60
การวิเคราะห์ภัยคุกคามและการควบคุมจุดวิกฤติในเชิงการรักษาความปลอดภัยจากการบุกรุกโดยมีเจตนาร้าย : TACCP (รุ่นที่ 2/2560) 5 ก.ค. 60
ข้อกำหนดมาตรฐานและการตีความ BRC Food Issue 7 16 ต.ค. 60
หลักสูตร เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีการแช่เย็นและแช่เยือกแข็งในอุตสาหกรรมอาหาร 14 ธ.ค. 60
หลักสูตร ความปลอดภัยในอาหาร
สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Food Allergen) (รุ่นที่ 2/2560) 9 พ.ค. 60
การจัดการสารก่อภูมิแพ้หรือสารก่อภูมิไวเกินจากอาหาร (Allergen Control) (รุ่นที่ 2/2560) 10 ส.ค. 60
สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Food Allergen) (รุ่นที่ 1/2561) 6 ธ.ค. 60
หลักสูตร ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร (Sensory Evaluation) (รุ่นที่ 1/2560) 15 ก.พ. 60
เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (รุ่นที่ 1/2560) 9 มี.ค. 60
การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร (รุ่นที่ 1/2560) 4 เม.ย. 60
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร (Sensory Evaluation) (รุ่นที่ 2/2560) 7 มิ.ย. 60
เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (รุ่นที่ 2/2560) 20 ก.ค. 60
การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร (รุ่นที่ 2/2560) 10 ส.ค. 60
เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร (รุ่นที่ 2/2560) 14 ก.ย. 60
หลักสูตร อาหารที่มีความเป็นกรดต่ำ
การเบี่ยงเบนกระบวนการผลิต และการแก้ไขในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง 6 ก.ค. 60
หลักสูตร ห้องปฏิบัติการเคมี
การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบอาหารทางเคมี 21 ก.พ. 60
การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการเคมี 12 ก.ค. 60
การประกันคุณภาพทางการทดสอบทางเคมี (IQC สำหรับห้องปฏิบัติการทางการทดสอบเคมี) 25 ก.ค. 60
การหาค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบทางเคมี 8 ส.ค. 60
หลักสูตร ห้องปฏิบัติการทดสอบ
หลักสูตร ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา 6 ก.พ. 60
มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (ฉบับปี 2556) (รุ่นที่ 1/2560) 15 มี.ค. 60
ความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 3 ส.ค. 60
มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (ฉบับปี 2556) (รุ่นที่ 2/2560) 1 ก.ย. 60
การควบคุมคุณภาพภายในของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 7 ก.ย. 60
การหาค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบทางจุลชีววิทยา 8 ก.ย. 60
การควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อตามมาตรฐาน ISO 11133 : 2014 และการเก็บและการใช้เชื้อจุลินทรีย์อ้างอิง 26 ม.ค. 61
หลักสูตร วัตถุเจือปน / สารเคมี
การประยุกต์ใช้ Hydrocolloid (สำหรับผลิตภัณฑ์ เยลลี่ และวุ้น แยม และขนมหวาน ขนมขบเคี้ยว และซอส เครื่องดื่ม นม และเบเกอรี่ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล อิมัลชั่น และผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ) 22 มิ.ย. 60
การประยุกต์ใช้ Pre Biotic และ Pro Biotic ในผลิตภัณฑ์อาหาร 26 ก.ค. 60
เทคโนโลยีแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 3 ส.ค. 60
แนวโน้มนวัตกรรม Ingredients ของตลาดอาหารและเครื่องดื่มในอนาคต 30 ม.ค. 61
หลักสูตร ระบบมาตรฐาน
ระบบการตรวจย้อนกลับและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ (Traceability and Product Recall) 9 มี.ค. 60
การออกแบบและการวางผังโรงงาน (รุ่นที่ 1/2560) 4 เม.ย. 60
มาตรการป้องกันการก่อการร้ายทางอาหาร (Food defense and Food security) 12 พ.ค. 60
วิธีการทำความสะอาดและสารทำความสะอาดในโรงงานอาหาร 15 มิ.ย. 60
การจัดการแมลงและสัตว์พาหะนำโรคแบบบูรณาการ (Integrated Pest Management, IPM) 17 ส.ค. 60
การทวนสอบและการพิสูจน์ยืนยันระบบ (Verification and Validation) (รุ่นที่ 2/2560) 6 ก.ย. 60
ระบบการตรวจย้อนกลับและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ (รุ่นที่ 2/2560) 18 ก.ย. 60
หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตและการจัดการการผลิตสมัยใหม่
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุนในอุตสาหกรรมอาหาร 26 เม.ย. 60
การจัดทำ KPI ให้ครอบคลุมผลประกอบการของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 25 พ.ค. 60
การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Root Cause Analysis : RCA) 7 ส.ค. 60
การจัดการ Logistics and Supply Chain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 14 ก.ย. 60
การพยากรณ์ทางสถิติในการวางแผนและควบคุมการผลิต 21 ก.ย. 60
หลักสูตร การตลาดสำหรับธุรกิจอาหาร
เปิดรับรุ่นที่ 2 แล้ว....โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป)” ประจำปี 2560 16 พ.ค. 60
การออกแบบรูปแบบเส้นทางการตัดสินใจของผู้บริโภค (Customer Journey) **NEW** 29 ม.ค. 61
หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องมือ
การจัดการเครื่องมือวัด การอ่านใบรับรองผล และการประเมินผลการสอบเทียบ 28 ก.พ. 60
การสอบเทียบดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ (Digital Thermometer with Sensor) 28 มี.ค. 60
การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ 4 ส.ค. 60
การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร 25 ส.ค. 60
การจัดการเครื่องมือวัด การอ่านใบรับรองผล และการประเมินผลการสอบเทียบ (รุ่นที่ 2/2560) 5 ก.ย. 60
การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ (รุ่นที่ 1/2561) 24 พ.ย. 60
การสอบเทียบดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ (Digital Thermometer with Sensor) 21 ธ.ค. 60
หลักสูตร กฎหมายและฉลากอาหาร
ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหภาพยุโรป (EU Food Information Regulation) **NEW** 27 ก.พ. 60
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร (รุ่นที่ 1/2560) 28 มี.ค. 60
ฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Food Labeling) (ฉบับ 367/2557) (รุ่นที่ 1/2560) 26 เม.ย. 60
วิธีการคำนวณฉลากโภชนาการ (รุ่นที่ 1/2560) 21 เม.ย. 60
การขออนุญาตผลิตอาหารและวิธีการขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร 4 พ.ค. 60
กฎระเบียบด้านความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อาหารสำหรับการส่งออกอาหารไปยังตลาดโลก (Food Contact Material) 6 ก.ค. 60
ฉลากและการโฆษณาอาหารอย่างไรให้ถูกกฎหมาย 27 ก.ค. 60
ฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Food Labeling) (ฉบับ 367/2557) (รุ่นที่ 2/2560) 30 ส.ค. 60
วิธีการคำนวณฉลากโภชนาการ (รุ่นที่ 2/2560) 20 ก.ย. 60
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร (รุ่นที่ 2/2560) 26 ก.ย. 60
ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหรัฐอเมริกา (รุ่นที่ 1/2561) 30 พ.ย. 60
Preventive Controls for Human Food (ระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์) 23 ม.ค. 61
การขออนุญาตผลิตอาหารและวิธีการขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร 27 ม.ค. 61
หลักสูตร หลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าอาหารและครัวฮาลาล
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins