Training Schedule
หัวข้ออบรม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
หลักสูตร บรรจุภัณฑ์
การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการสร้างแบรนด์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร 13 ก.พ. 63
เทคโนโลยีและแนวทางการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 29 เม.ย. 63
หลักสูตร ISO
การจัดทำระบบ FSSC 22000:2017 version 4.1
การจัดทำระบบ ISO 22000:2018 17 มี.ค. 63
การจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการและการจัดทำเอกสารตามระบบ ISO/IEC 17025-2017 27 เม.ย. 63
หลักสูตร GMP & HACCP
การจัดการสุขลักษณะและการจัดทำระบบ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร (Rev.4-2003) (รุ่นที่ 1/2563) 2 มี.ค. 63
เทคนิคและแนวทางการเป็นผู้ตรวจประเมินในอุตสาหกรรมอาหาร (Factory inspection) (รุ่นที่ 1/2563) 19 มี.ค. 63
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร (ISO 22002-4:2013) (GMP for Food Packaging (ISO/TS22002-4:2013)) 27 มี.ค. 63
การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน HACCP ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 14 พ.ค. 63
การจัดการสุขลักษณะ (GMP) ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 29 พ.ค. 63
หลักสูตร BRC
การวิเคราะห์ภัยคุกคามและการควบคุมจุดวิกฤติในเชิงการรักษาความปลอดภัยจากการบุกรุกโดยมีเจตนาร้าย : TACCP (Threat Assessment Critical Control Point) (รุ่นที่ 1/2563) 13 มี.ค. 63
ข้อกำหนดมาตรฐานและการตีความ BRC Food Issue 8 (รุ่นที่ 1/2563) 10 มี.ค. 63
หลักสูตร เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีการแช่เย็นและแช่เยือกแข็งในอุตสาหกรรมอาหาร
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการอาหาร **NEW** 12 มี.ค. 63
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของขนมอบ (Bakery Products Science and Technology) **New** 18 พ.ค. 63
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ : การเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีการแปรรูป **New** 20 พ.ค. 63
หลักสูตร ความปลอดภัยในอาหาร
การประเมินความเสี่ยงอันตรายของอาหารและการจัดการความเสี่ยง
การตรวจติดตามและประกันคุณภาพ Supplier ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิต (Supplier quality assurance) (รุ่นที่ 1/2563) 24 ม.ค. 63
การจัดการสารก่อภูมิแพ้หรือสารก่อภูมิไวเกินจากอาหาร (Allergen Control) (รุ่นที่ 1/2563) 12 ก.พ. 63
สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Food Allergen) (รุ่นที่ 1/2563) 5 มี.ค. 63
ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหภาพยุโรป (EU Food Information Regulation) (รุ่นที่ 1/2563) 14 ก.พ. 63
มาตรการป้องกันการก่อการร้ายทางอาหาร (Food Defense and Food Security) 28 เม.ย. 63
หลักสูตร ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร (Sensory Evaluation) (รุ่นที่ 1/2563) 19 ก.พ. 63
เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (รุ่นที่ 1/2563) 28 พ.ค. 63
การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร (รุ่นที่ 1/2563) 29 เม.ย. 63
หลักสูตร อาหารที่มีความเป็นกรดต่ำ
เทคโนโลยีและการบรรจุแบบปลอดเชื้อสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม(Aseptic Process for Soft Drink)
การเบี่ยงเบนกระบวนการผลิต และการแก้ไขในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง
หลักสูตร ห้องปฏิบัติการเคมี
การหาค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบทางเคมี
การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการเคมี 7 เม.ย. 63
การประกันคุณภาพทางการทดสอบทางเคมี (IQC สำหรับห้องปฏิบัติการทางการทดสอบเคมี) 23 มี.ค. 63
การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบอาหารทางเคมี 18 ก.พ. 63
หลักสูตร ห้องปฏิบัติการทดสอบ
การใช้แผนภูมิควบคุมในการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ทดสอบ 23 มี.ค. 63
หลักสูตร ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
การควบคุมคุณภาพภายในของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา (รุ่นที่ 1/2563) 20 ก.พ. 63
มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (ฉบับปี 2556) (รุ่นที่ 1/2563) 18 มี.ค. 63
การตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคในอาหาร 23 เม.ย. 63
การควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อตามมาตรฐาน ISO 11133 : 2014/2018 และการเก็บและการใช้เชื้อจุลินทรีย์อ้างอิง (รุ่นที่ 2/2563) 26 พ.ค. 63
การหาค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบทางจุลชีววิทยา (update 2019) **NEW** 29 เม.ย. 63
หลักสูตร วัตถุเจือปน / สารเคมี
การประยุกต์ใช้ Hydrocolloid (สำหรับผลิตภัณฑ์ เยลลี่ และวุ้น แยม และขนมหวาน ขนมขบเคี้ยว และซอส เครื่องดื่ม นม และเบเกอรี่ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล อิมัลชั่น และผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ)
เทคโนโลยีแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง
การประยุกต์ใช้ Prebiotic และ Probiotic ในผลิตภัณฑ์อาหาร 26 มี.ค. 63
แนวโน้มนวัตกรรม Ingredients ของตลาดอาหารและเครื่องดื่มในอนาคต 30 ม.ค. 63
การใช้วัตถุเจือปนอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร (รุ่นที่ 1/2563) **update** 13 พ.ค. 63
หลักสูตร ระบบมาตรฐาน
วิธีการทำความสะอาดและสารทำความสะอาดในโรงงานอาหาร
การจัดการแมลงและสัตว์พาหะนำโรคแบบบูรณาการ (Integrated Pest Management, IPM)
ระบบการตรวจย้อนกลับและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ (Traceability and Product Recall) (รุ่นที่ 1/2563) 5 มี.ค. 63
การทวนสอบและการพิสูจน์ยืนยันระบบ (Verification and Validation) (รุ่นที่ 1/2563) 6 ก.พ. 63
หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับสัตว์ **NEW** 16 มี.ค. 63
การออกแบบและการวางผังโรงงาน 4 พ.ค. 63
หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตและการจัดการการผลิตสมัยใหม่
การจัดทำ KPI ให้ครอบคลุมผลประกอบการของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
การจัดการ Logistics and Supply Chain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Root Cause Analysis : RCA) (รุ่นที่ 1/2563) 9 มี.ค. 63
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุนในอุตสาหกรรมอาหาร 7 เม.ย. 63
การบริหารการเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM) 24 มี.ค. 63
หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องมือ
การจัดการเครื่องมือวัด การอ่านใบรับรองผล และการประเมินผลการสอบเทียบ (รุ่นที่ 1/2563) 3 ก.พ. 63
การสอบเทียบดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ (Digital Thermometer with Sensor) 21 ก.พ. 63
การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร 25 พ.ค. 63
การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ (รุ่นที่ 1/2563) 26 พ.ค. 63
หลักสูตร กฎหมายและฉลากอาหาร
Preventive Controls for Human Food (ระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์)
กฎระเบียบด้านความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อาหารสำหรับการส่งออกอาหารไปยังตลาดโลก (Food Contact Material)
ฉลากและการโฆษณาอาหารอย่างไรให้ถูกกฎหมาย 20 ม.ค. 63
การขออนุญาตผลิตอาหารและวิธีการขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (รุ่นที่ 1/2563) 25 ก.พ. 63
ฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Food Labeling) (อัพเดทปี 2560) (รุ่นที่ 1/2563) 13 มี.ค. 63
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร (รุ่นที่ 1/2563) 24 มี.ค. 63
ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหรัฐอเมริกา 27 เม.ย. 63
วิธีการคำนวณฉลากโภชนาการ (รุ่นที่ 1/2563) 8 พ.ค. 63
ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของจีน (รุ่นที่ 1/2563) 22 พ.ค. 63
หลักสูตร อื่นๆ
**NEW** ปฏิทินแผนงานฝึกอบรมวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2563 1 มี.ค. 63
การประเมินความเสี่ยงของวัตถุดิบ (Raw material risk assessment) (รุ่นที่ 1/2563) 7 ก.พ. 63
การขยายธุรกิจอาหารผ่านระบบแฟรนไชส์ให้โตได้อย่างมีประสิทธิภาพ **NEW** 1 เม.ย. 63
กฎระเบียบอาหารใหม่ (Novel Food) โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา **NEW** 17 ก.พ. 63
การตลาดดิจิทัลสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร **NEW** 27 ก.พ. 63
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร **NEW** 27 มี.ค. 63
แบบฟอร์มจัดอบรม In-house Training 1 มี.ค. 63
การผลิตขนมอบ 7 พ.ค. 63
ขั้นตอนและระเบียบการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารขั้นพื้นฐาน **New** 19 พ.ค. 63
การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอาหารในองค์กร (Food Safety Culture) **New** 25 พ.ค. 63
พื้นฐานวิทยาศาสตร์การอาหารสำหรับผู้ประกอบการอาหาร (Food Science for non-Food Science) **New** 28 พ.ค. 63
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins