Training Schedule
หัวข้ออบรม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
หลักสูตร บรรจุภัณฑ์
เทคโนโลยีและแนวทางการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 25 เม.ย. 60
กลุ่มอื่นๆ
โครงการศึกษาดูงาน Foodex Expo and Factories Visit in JAPAN 2017 ณ เมืองฟูกุโอกะ และกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 5 มี.ค. 60
[ฟรี] หลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าอาหารและครัวฮาลาล จ.เพชรบูรณ์ 30 ม.ค. 60
[ฟรี] การสร้างนวัตกรรมใหม่จากของเหลือใช้ (By product) สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร (28 กพ.60) 28 ก.พ. 60
[ฟรี] การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เกิดด้วยเทคนิค R&D อย่างโดนใจผู้บริโภค 4.0 27 ก.พ. 60
[ฟรี] รังสรรค์นวัตกรรมอย่างนักธุรกิจ (รุ่นที่ 3) จ.สุราษฎร์ธานี 16 ก.พ. 60
[ฟรี] เครื่องมือช่วยในการสร้างนวัตกรรมเพื่อธุรกิจอาหารในยุคเศรษฐกิจ 4.0 (รุ่นที่ 4) จ.ชลบุรี 23 มี.ค. 60
ปฏิทินแผนงานฝึกอบรมวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2560 1 ม.ค. 60
[ฟรี] เครื่องมือช่วยในการสร้างนวัตกรรมเพื่อธุรกิจอาหารในยุคเศรษฐกิจ 4.0 (รุ่นที่ 5) จ.นครราชสีมา 22 พ.ค. 60
หลักสูตร ISO
การจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการและการจัดทำเอกสารตามระบบ ISO/IEC 17025-2005 15 พ.ค. 60
การจัดทำระบบ ISO 22000 และ FSSC 22000 (ISO 22000 and FSSC 22000 Requirement and Documentation) 3 พ.ค. 60
หลักสูตร GMP & HACCP
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร (ISO 22002-4:2013) (GMP for Food Packaging (ISO/TS22002-4:2013)) 6 มิ.ย. 60
หลักสูตร BRC
การประเมินพื้นที่เพื่อป้องกันจากการก่อการร้ายผ่านอาหาร (Threat Assessment and Critical Control Point (TACCP)) 9 ก.พ. 60
หลักสูตร เทคโนโลยีอาหาร
หลักสูตร ความปลอดภัยในอาหาร
การจัดการสารก่อภูมิแพ้หรือสารก่อภูมิไวเกินจากอาหาร (Allergen Control) (รุ่นที่ 1/2560) 2 ก.พ. 60
สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Food Allergen) (รุ่นที่ 2/2560) 9 พ.ค. 60
การวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงอันตรายในอุตสาหกรรมอาหาร 15 มิ.ย. 60
หลักสูตร ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร (Sensory Evaluation) (รุ่นที่ 1/2560) 15 ก.พ. 60
เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (รุ่นที่ 1/2560) 9 มี.ค. 60
การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร (รุ่นที่ 1/2560) 4 เม.ย. 60
เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร 27 เม.ย. 60
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร (Sensory Evaluation) (รุ่นที่ 2/2560) 7 มิ.ย. 60
หลักสูตร อาหารที่มีความเป็นกรดต่ำ
ระบบเครื่องฆ่าเชื้อและการปฏิบัติงานเพื่ออาหารปลอดภัย (Retort System and Their Operation) 31 พ.ค. 60
หลักสูตร ห้องปฏิบัติการเคมี
การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบอาหารทางเคมี 21 ก.พ. 60
หลักสูตร ห้องปฏิบัติการทดสอบ
หลักสูตร ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา 6 ก.พ. 60
มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (ฉบับปี 2556) (รุ่นที่ 1/2560) 15 มี.ค. 60
หลักสูตร วัตถุเจือปน / สารเคมี
การประยุกต์ใช้ Pre Biotic และ Pro Biotic ในผลิตภัณฑ์อาหาร 18 พ.ค. 60
หลักสูตร ระบบมาตรฐาน
ระบบการตรวจย้อนกลับและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ (Traceability and Product Recall) 9 มี.ค. 60
การออกแบบและการวางผังโรงงาน (รุ่นที่ 1/2560) 4 เม.ย. 60
การทวนสอบและการพิสูจน์ยืนยันระบบ (Verification and Validation) (รุ่นที่ 1/2560) 19 เม.ย. 60
วิธีทำความสะอาดและสารทำความสะอาดในโรงงานอาหาร 15 มิ.ย. 60
หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตและการจัดการการผลิตสมัยใหม่
การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Root Cause Analysis : RCA) 6 มี.ค. 60
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุนในอุตสาหกรรมอาหาร 26 เม.ย. 60
การจัดทำ KPI ให้ครอบคลุมผลประกอบการของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 25 พ.ค. 60
หลักสูตร การตลาดสำหรับธุรกิจอาหาร
เปิดรับรุ่นที่ 2 แล้ว....โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป)” ประจำปี 2560 14 มี.ค. 60
หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องมือ
การจัดการสุขลักษณะและการจัดระบบ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร (Rev.4-2003) (รุ่นที่ 1/2560) 27 ก.พ. 60
การจัดการเครื่องมือวัด การอ่านใบรับรองผล และการประเมินผลการสอบเทียบ 28 ก.พ. 60
การสอบเทียบดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ (Digital Thermometer with Sensor) 28 มี.ค. 60
การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ (รุ่นที่ 2/2560) 23 พ.ค. 60
หลักสูตร กฎหมายและฉลากอาหาร
ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหภาพยุโรป (EU Food Information Regulation) **NEW** 27 ก.พ. 60
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร (รุ่นที่ 1/2560) 28 มี.ค. 60
ฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Food Labeling) (ฉบับ 367/2557) (รุ่นที่ 1/2560) 26 เม.ย. 60
วิธีการคำนวณฉลากโภชนาการ (รุ่นที่ 1/2560) 21 เม.ย. 60
ฉลากและการโฆษณาอาหารอย่างไรให้ถูกกฎหมาย 25 พ.ค. 60
การขออนุญาตผลิตอาหารและวิธีการขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร 4 พ.ค. 60
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย PL Law 26 พ.ค. 60
Preventive Controls for Human Food (ระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์) (รุ่นที่ 2/2560) **New** 20 มิ.ย. 60
กฎระเบียบด้านความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อาหารสำหรับการส่งออกอาหารไปยังตลาดโลก (Food Contact Material) 13 มิ.ย. 60
หลักสูตร หลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าอาหารและครัวฮาลาล
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins