Training Schedule
หัวข้ออบรม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
หลักสูตร บรรจุภัณฑ์
เทคโนโลยีและแนวทางการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 8 ส.ค. 60
กลุ่มอื่นๆ
โครงการศึกษาดูงาน Foodex Expo and Factories Visit in JAPAN 2017 ณ เมืองฟูกุโอกะ และกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 5 มี.ค. 60
[ฟรี] หลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าอาหารและครัวฮาลาล จ.เพชรบูรณ์ 30 ม.ค. 60
[ฟรี] การสร้างนวัตกรรมใหม่จากของเหลือใช้ (By product) สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร (28 กพ.60) 28 ก.พ. 60
[ฟรี] การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เกิดด้วยเทคนิค R&D อย่างโดนใจผู้บริโภค 4.0 27 ก.พ. 60
[ฟรี] รังสรรค์นวัตกรรมอย่างนักธุรกิจ (รุ่นที่ 3) จ.สุราษฎร์ธานี 16 ก.พ. 60
[ฟรี] เครื่องมือช่วยในการสร้างนวัตกรรมเพื่อธุรกิจอาหารในยุคเศรษฐกิจ 4.0 (รุ่นที่ 4) จ.ชลบุรี 23 มี.ค. 60
[ฟรี] “ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยนวัตกรรมอาหาร” จ.เพชรบุรี 3 พ.ค. 60
[ฟรี] เตรียมความพร้อมยกระดับมาตรฐานอาหารสู่ตลาดยุคไทยแลนด์ 4.0 จ.ตรัง 21 เม.ย. 60
[ฟรี] เครื่องมือช่วยในการสร้างนวัตกรรมเพื่อธุรกิจอาหารในยุคเศรษฐกิจ 4.0 (รุ่นที่ 5) จ.นครราชสีมา 22 พ.ค. 60
ปฏิทินแผนงานฝึกอบรมวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2560 1 ม.ค. 60
โครงการศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด จ.ชลบุรี 28 เม.ย. 60
หลักสูตร ISO
การจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการและการจัดทำเอกสารตามระบบ ISO/IEC 17025-2005 24 พ.ค. 60
หลักสูตร GMP & HACCP
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร (ISO 22002-4:2013) (GMP for Food Packaging (ISO/TS22002-4:2013)) 6 มิ.ย. 60
หลักสูตร BRC
การประเมินพื้นที่เพื่อป้องกันจากการก่อการร้ายผ่านอาหาร (Threat Assessment and Critical Control Point (TACCP)) 9 ก.พ. 60
หลักสูตร เทคโนโลยีอาหาร
หลักสูตร ความปลอดภัยในอาหาร
การจัดการสารก่อภูมิแพ้หรือสารก่อภูมิไวเกินจากอาหาร (Allergen Control) (รุ่นที่ 1/2560) 2 ก.พ. 60
สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Food Allergen) (รุ่นที่ 2/2560) 9 พ.ค. 60
การวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงอันตรายในอุตสาหกรรมอาหาร 15 มิ.ย. 60
หลักสูตร ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร (Sensory Evaluation) (รุ่นที่ 1/2560) 15 ก.พ. 60
เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (รุ่นที่ 1/2560) 9 มี.ค. 60
การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร (รุ่นที่ 1/2560) 4 เม.ย. 60
เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร 27 เม.ย. 60
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร (Sensory Evaluation) (รุ่นที่ 2/2560) 7 มิ.ย. 60
หลักสูตร อาหารที่มีความเป็นกรดต่ำ
หลักสูตร ห้องปฏิบัติการเคมี
การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบอาหารทางเคมี 21 ก.พ. 60
การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการเคมี 17 พ.ค. 60
หลักสูตร ห้องปฏิบัติการทดสอบ
หลักสูตร ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา 6 ก.พ. 60
มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (ฉบับปี 2556) (รุ่นที่ 1/2560) 15 มี.ค. 60
หลักสูตร วัตถุเจือปน / สารเคมี
การประยุกต์ใช้ Pre Biotic และ Pro Biotic ในผลิตภัณฑ์อาหาร 18 พ.ค. 60
การประยุกต์ใช้ Hydrocolloid (สำหรับผลิตภัณฑ์ เยลลี่ และวุ้น แยม และขนมหวาน ขนมขบเคี้ยว และซอส เครื่องดื่ม นม และเบเกอรี่ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล อิมัลชั่น และผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ) 22 มิ.ย. 60
หลักสูตร ระบบมาตรฐาน
ระบบการตรวจย้อนกลับและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ (Traceability and Product Recall) 9 มี.ค. 60
การออกแบบและการวางผังโรงงาน (รุ่นที่ 1/2560) 4 เม.ย. 60
การทวนสอบและการพิสูจน์ยืนยันระบบ (Verification and Validation) (รุ่นที่ 1/2560) 19 เม.ย. 60
มาตรการป้องกันการก่อการร้ายทางอาหาร (Food defense and Food security) 12 พ.ค. 60
วิธีทำความสะอาดและสารทำความสะอาดในโรงงานอาหาร 15 มิ.ย. 60
หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตและการจัดการการผลิตสมัยใหม่
การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Root Cause Analysis : RCA) 6 มี.ค. 60
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุนในอุตสาหกรรมอาหาร 26 เม.ย. 60
การจัดทำ KPI ให้ครอบคลุมผลประกอบการของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 25 พ.ค. 60
หลักสูตร การตลาดสำหรับธุรกิจอาหาร
เปิดรับรุ่นที่ 2 แล้ว....โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป)” ประจำปี 2560 16 พ.ค. 60
หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องมือ
การจัดการสุขลักษณะและการจัดระบบ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร (Rev.4-2003) (รุ่นที่ 1/2560) 27 ก.พ. 60
การจัดการเครื่องมือวัด การอ่านใบรับรองผล และการประเมินผลการสอบเทียบ 28 ก.พ. 60
การสอบเทียบดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ (Digital Thermometer with Sensor) 28 มี.ค. 60
การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ (รุ่นที่ 2/2560) 23 พ.ค. 60
หลักสูตร กฎหมายและฉลากอาหาร
ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหภาพยุโรป (EU Food Information Regulation) **NEW** 27 ก.พ. 60
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร (รุ่นที่ 1/2560) 28 มี.ค. 60
ฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Food Labeling) (ฉบับ 367/2557) (รุ่นที่ 1/2560) 26 เม.ย. 60
วิธีการคำนวณฉลากโภชนาการ (รุ่นที่ 1/2560) 21 เม.ย. 60
การขออนุญาตผลิตอาหารและวิธีการขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร 4 พ.ค. 60
ฉลากและการโฆษณาอาหารอย่างไรให้ถูกกฎหมาย 26 พ.ค. 60
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย PL Law 26 พ.ค. 60
Preventive Controls for Human Food (ระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์) (รุ่นที่ 2/2560) **New** 20 มิ.ย. 60
กฎระเบียบด้านความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อาหารสำหรับการส่งออกอาหารไปยังตลาดโลก (Food Contact Material) 13 มิ.ย. 60
หลักสูตร หลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าอาหารและครัวฮาลาล
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins