Training Schedule
หัวข้ออบรม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
หลักสูตร บรรจุภัณฑ์
Active and Intelligent Packaging 10 ก.ย. 61
เทคโนโลยีและแนวทางการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 24 เม.ย. 62
การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ 24 มิ.ย. 62
หลักสูตร ความปลอดภัยในอาหาร
การประเมินความเสี่ยงอันตรายของอาหารและการจัดการความเสี่ยง 14 มิ.ย. 61
มาตรการป้องกันการก่อการร้ายทางอาหาร (Food defense and Food security) (รุ่นที่ 2/2562) 11 เม.ย. 62
สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Food Allergen) (รุ่นที่ 1/2562) 7 พ.ค. 62
การประเมินความเสี่ยงอันตรายของอาหารและการจัดการความเสี่ยง 24 มิ.ย. 62
การตรวจติดตามและประกันคุณภาพ Supplier ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิต (Supplier quality assurance) (รุ่นที่ 2/2562) 8 ก.ค. 62
การจัดการสารก่อภูมิแพ้หรือสารก่อภูมิไวเกินจากอาหาร (Allergen Control) (รุ่นที่ 2/2562) 22 ก.ค. 62
ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหภาพยุโรป (EU Food Information Regulation) (รุ่นที่ 2/2562) 31 ก.ค. 62
หลักสูตร เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีการแช่เย็นและแช่เยือกแข็งในอุตสาหกรรมอาหาร 18 ก.ย. 61
หลักสูตร BRC
ข้อกำหนดมาตรฐานและการตีความ BRC Food Issue 7 26 ก.ย. 61
ข้อกำหนดมาตรฐานและการตีความ BRC Food Issue 8 11 มี.ค. 62
การวิเคราะห์ภัยคุกคามและการควบคุมจุดวิกฤติในเชิงการรักษาความปลอดภัยจากการบุกรุกโดยมีเจตนาร้าย : TACCP (Threat Assessment Critical Control Point) (รุ่นที่ 2/2562) 12 ก.ค. 62
หลักสูตร GMP & HACCP
การจัดการสุขลักษณะ (GMP) สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร 30 มี.ค. 61
การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน HACCP ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 29 มิ.ย. 61
การจัดการสุขลักษณะ (GMP) ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 22 ก.พ. 62
การจัดการสุขลักษณะและการจัดทำระบบ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร (Rev.4-2003) (รุ่นที่ 1/2562) 25 ก.พ. 62
เทคนิคและแนวทางการเป็นผู้ตรวจประเมินในอุตสาหกรรมอาหาร (Factory inspection) 21 มี.ค. 62
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร (ISO 22002-4:2013) (GMP for Food Packaging (ISO/TS22002-4:2013)) 3 พ.ค. 62
การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน HACCP ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 1 ก.ค. 62
หลักสูตร ISO
การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการตามระบบ ISO/IEC 17025 24 ส.ค. 60
การจัดทำระบบ ISO 22000:2017 19 มิ.ย. 61
การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการตามระบบ ISO/IEC 17025 : 2017 23 ส.ค. 61
การจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการและการจัดทำเอกสารตามระบบ ISO/IEC 17025-2017 (รุ่นที่ 1/2562) 21 พ.ค. 62
การจัดทำระบบ ISO 22000:2018 5 มี.ค. 62
การจัดทำระบบ FSSC 22000:2017 version 4.1 10 มิ.ย. 62
หลักสูตร อื่นๆ
โครงการศึกษาดูงาน Foodex Expo and Factories Visit in JAPAN 2017 ณ เมืองฟูกุโอกะ และกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 5 มี.ค. 60
[ฟรี] การสร้างนวัตกรรมใหม่จากของเหลือใช้ (By product) สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร (28 กพ.60) 28 ก.พ. 60
[ฟรี] รังสรรค์นวัตกรรมอย่างนักธุรกิจ (รุ่นที่ 3) จ.สุราษฎร์ธานี 16 ก.พ. 60
[ฟรี] เครื่องมือช่วยในการสร้างนวัตกรรมเพื่อธุรกิจอาหารในยุคเศรษฐกิจ 4.0 (รุ่นที่ 4) จ.ชลบุรี 23 มี.ค. 60
[ฟรี] “ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยนวัตกรรมอาหาร” จ.เพชรบุรี 3 พ.ค. 60
[ฟรี] เครื่องมือช่วยในการสร้างนวัตกรรมเพื่อธุรกิจอาหารในยุคเศรษฐกิจ 4.0 (รุ่นที่ 5) จ.นครราชสีมา 22 พ.ค. 60
ปฏิทินแผนงานฝึกอบรมวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2561 1 ส.ค. 61
[ฟรี] การสัมมนาเรื่อง “อาหารไทยในยุค 4.0 จะรุ่งหรือจะร่วง?” 3 พ.ย. 60
โครงการทัศนศึกษาดูงาน Foodex Expo 2018 and Factories Visit in Nagoya-Tokyo **NEW** 4 มี.ค. 61
[ฟรี] คว้าโอกาสตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2018 20 ก.พ. 61
เปิดรับสมัครรุ่น 2 !! โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป)” ประจำปี 2561 24 เม.ย. 61
ใบสมัคร 1 ก.ย. 61
[ฟรี] สูตรลัดถอดรหัสแบรนด์ดัง สร้างความปังในแบบตนเอง 20 มิ.ย. 61
การผลิตขนมอบ ***NEW*** 19 มิ.ย. 61
การแปรรูปเนื้อสัตว์เพื่อเพิ่มมูลค่า **NEW** 2 ก.ค. 61
การประเมินความเสี่ยงของวัตถุดิบ (Raw material risk assessment) 4 ก.พ. 62
แบบฟอร์มจัดอบรม In-house Training 2 มิ.ย. 62
อบรมฟรี!! หลักสูตร ยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร เพิ่มความเชี่ยวชาญให้ “หัวหน้างาน” รุ่นที่ 2/2562 13 พ.ค. 62
การประเมินความเสี่ยงของอาหารปลอม (Food Fraud) 28 ส.ค. 62
การพัฒนาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนม 5 มิ.ย. 62
**NEW** ปฏิทินแผนงานฝึกอบรมวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2562 1 มิ.ย. 62
หลักสูตร หลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าอาหารและครัวฮาลาล
หลักสูตร ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมุนไพร
หลักสูตร Innovation 5.0
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation Management) **NEW** 19 มี.ค. 61
นวัตกรรมของเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในโรงงาน (Automation and Robot) **NEW** 28 มี.ค. 61
นวัตกรรมของวัตถุเจือปน (Ingredients Innovation) **NEW** 31 พ.ค. 61
หลักสูตร ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร (รุ่นที่ 1/2562) 2 เม.ย. 62
เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (รุ่นที่ 1/2562) 4 มี.ค. 62
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร (Sensory Evaluation) (รุ่นที่ 2/2562) 12 มิ.ย. 62
เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร 17 มิ.ย. 62
เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (รุ่นที่ 2/2562) 11 ก.ค. 62
หลักสูตร อาหารที่มีความเป็นกรดต่ำ
เทคโนโลยีและการบรรจุแบบปลอดเชื้อสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม(Aseptic Process for Soft Drink) 22 มี.ค. 61
การเบี่ยงเบนกระบวนการผลิต และการแก้ไขในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง 18 ก.ย. 61
หลักสูตร กฎหมายและฉลากอาหาร
Preventive Controls for Human Food (ระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์) 23 ม.ค. 61
การจัดทำฉลากวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ในผลิตภัณฑ์อาหาร **NEW** 23 มี.ค. 61
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (PL Law) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2 ส.ค. 61
ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหรัฐอเมริกา (รุ่นที่ 1/2562) 16 ม.ค. 62
ฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Food Labeling) (รุ่นที่ 1/2562) 13 มี.ค. 62
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร (รุ่นที่ 1/2562) 26 มี.ค. 62
ฉลากและการโฆษณาอาหารอย่างไรให้ถูกกฎหมาย **ยกเลิกนะคะ** 30 พ.ค. 62
วิธีการคำนวณฉลากโภชนาการ (รุ่นที่ 1/2562) 8 พ.ค. 62
การขออนุญาตผลิตอาหารและวิธีการขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร **เลื่อนเป็น 9 ก.ค.62** 9 ก.ค. 62
กฎระเบียบด้านความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อาหารสำหรับการส่งออกอาหารไปยังตลาดโลก (Food Contact Material) 28 มิ.ย. 62
หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องมือ
การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร 28 ส.ค. 61
การสอบเทียบดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ (Digital Thermometer with Sensor) 19 ธ.ค. 61
การจัดการเครื่องมือวัด การอ่านใบรับรองผล และการประเมินผลการสอบเทียบ (รุ่นที่ 1/2562) 26 ก.พ. 62
การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ (รุ่นที่ 2/2562) **หลักสูตรนี้ยกเลิกนะคะ** 14 มิ.ย. 62
การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร 26 มิ.ย. 62
หลักสูตร การตลาดสำหรับธุรกิจอาหาร
เปิดรับรุ่นที่ 2 แล้ว....โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป)” ประจำปี 2560 16 พ.ค. 60
การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการถ่ายรูปผลิตภัณฑ์เพื่อทำการตลาด **NEW** 15 มี.ค. 61
การออกแบบรูปแบบเส้นทางการตัดสินใจของผู้บริโภค (Customer Journey) (รุ่นที่ 2/2561) 26 มิ.ย. 61
หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตและการจัดการการผลิตสมัยใหม่
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุนในอุตสาหกรรมอาหาร 26 เม.ย. 60
การจัดทำ KPI ให้ครอบคลุมผลประกอบการของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 25 พ.ค. 60
การพยากรณ์ทางสถิติในการวางแผนและควบคุมการผลิต 21 ก.ย. 60
การบริหารการเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM) 9 มี.ค. 61
การจัดทำ KPI ให้ครอบคลุมผลประกอบการของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 16 พ.ค. 61
การจัดการ Logistics and Supply Chain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 5 ก.ค. 61
การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Root Cause Analysis : RCA) (รุ่นที่ 1/2562) 4 มี.ค. 62
หลักสูตร ระบบมาตรฐาน
การจัดการแมลงและสัตว์พาหะนำโรคแบบบูรณาการ (Integrated Pest Management, IPM) 24 ส.ค. 61
ระบบการตรวจย้อนกลับและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ (Traceability and Product Recall) (รุ่นที่ 1/2562) 14 มี.ค. 62
การออกแบบและการวางผังโรงงาน 23 เม.ย. 62
การทวนสอบและการพิสูจน์ยืนยันระบบ (Verification and Validation) 29 เม.ย. 62
วิธีการทำความสะอาดและสารทำความสะอาดในโรงงานอาหาร 4 มิ.ย. 62
หลักสูตร วัตถุเจือปน / สารเคมี
การใช้วัตถุเจือปนอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร **update** 2 ก.ค. 61
เทคโนโลยีแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 1 ต.ค. 61
แนวโน้มนวัตกรรม Ingredients ของตลาดอาหารและเครื่องดื่มในอนาคต 27 พ.ค. 62
การประยุกต์ใช้ Pre Biotic และ Pro Biotic ในผลิตภัณฑ์อาหาร 31 พ.ค. 62
การประยุกต์ใช้ Hydrocolloid (สำหรับผลิตภัณฑ์ เยลลี่ และวุ้น แยม และขนมหวาน ขนมขบเคี้ยว และซอส เครื่องดื่ม นม และเบเกอรี่ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล อิมัลชั่น และผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ) 27 มิ.ย. 62
หลักสูตร ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
การหาค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบทางจุลชีววิทยา 18 ก.ค. 61
ความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 10 ส.ค. 61
มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (ฉบับปี 2556) (รุ่นที่ 1/2562) 1 เม.ย. 62
การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา (รุ่นที่ 1/2562) 4 เม.ย. 62
การควบคุมคุณภาพภายในของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 19 มิ.ย. 62
การควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อตามมาตรฐาน ISO 11133 : 2014 และการเก็บและการใช้เชื้อจุลินทรีย์อ้างอิง (รุ่นที่ 2/2562) 21 มิ.ย. 62
หลักสูตร ห้องปฏิบัติการทดสอบ
การใช้แผนภูมิควบคุมในการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ทดสอบ 23 มี.ค. 62
หลักสูตร ห้องปฏิบัติการเคมี
การหาค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบทางเคมี 7 ส.ค. 61
การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบอาหารทางเคมี 20 ก.พ. 62
การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการเคมี 4 เม.ย. 62
การประกันคุณภาพทางการทดสอบทางเคมี (IQC สำหรับห้องปฏิบัติการทางการทดสอบเคมี) **หลักสูตรนี้ ยกเลิกนะคะ 12 มิ.ย. 62
หลักสูตร การจัดการร้านอาหารและร้านค้าปลีก
การจัดการสุขลักษณะที่ดีในร้านอาหาร (GMP Mass catering) **NEW** 21 มี.ค. 61
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins