Training Schedule
หัวข้ออบรม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
หลักสูตร บรรจุภัณฑ์
เทคโนโลยีและแนวทางการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 29 เม.ย. 63
การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร 19 มี.ค. 64
หลักสูตร ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร 6 ส.ค. 63
เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร 25 พ.ย. 63
เทรนด์การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ปี 2021 **NEW** 18 ม.ค. 64
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร (Sensory Evaluation) (รุ่นที่ 1/2564) 16 ธ.ค. 63
การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร (รุ่นที่ 1/2564) 22 มี.ค. 64
หลักสูตร ความปลอดภัยในอาหาร
ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหภาพยุโรป (EU Food Information Regulation) (รุ่นที่ 1/2563) 16 ก.ย. 63
การตรวจติดตามและประกันคุณภาพ Supplier ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิต (Supplier quality assurance) **เรียนออนไลน์** 24 ก.พ. 64
การจัดการสารก่อภูมิแพ้หรือสารก่อภูมิไวเกินจากอาหาร (Allergen Management) 17 มี.ค. 64
มาตรการป้องกันการก่อการร้ายทางอาหาร (Food Defense and Food Security) 9 มี.ค. 64
สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Food Allergen) (รุ่นที่ 1/2564) 17 มี.ค. 64
หลักสูตร เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีการแช่เย็นและแช่เยือกแข็งในอุตสาหกรรมอาหาร
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการอาหาร **NEW** 12 มี.ค. 63
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของขนมอบ (Bakery Products Science and Technology) **New** 18 พ.ค. 63
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ : การเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีการแปรรูป **New** 20 พ.ค. 63
หลักสูตร BRC
การวิเคราะห์ภัยคุกคามและการควบคุมจุดวิกฤติในเชิงการรักษาความปลอดภัยจากการบุกรุกโดยมีเจตนาร้าย : TACCP (Threat Assessment Critical Control Point) (รุ่นที่ 1/2564) 5 ม.ค. 64
ข้อกำหนดมาตรฐานและการตีความ BRC Food Issue 8 (รุ่นที่ 1/2564) 30 มี.ค. 64
หลักสูตร GMP & HACCP
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร (ISO 22002-4:2013) (GMP for Food Packaging (ISO/TS22002-4:2013)) 27 มี.ค. 63
การจัดการสุขลักษณะ (GMP) ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 29 พ.ค. 63
**New** การเตรียมความพร้อมในการจัดทำระบบมาตรฐาน GHPs ในโรงงานอาหาร 28 พ.ค. 63
**NEW** การเตรียมความพร้อมในการจัดทำระบบมาตรฐาน GHPs ในโรงงานอาหาร (Draft Revision 5-2020) 28 ต.ค. 63
การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน HACCP ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 24 พ.ย. 63
การจัดการสุขลักษณะและการจัดระบบ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหารตามมาตรฐานฉบับปรังปรุงใหม่ (GHP) **update** (รุ่นที่ 1/2564) 22 มี.ค. 64
เทคนิคและแนวทางการเป็นผู้ตรวจประเมินในอุตสาหกรรมอาหาร (Factory inspection) (รุ่นที่ 1/2564) 18 มี.ค. 64
NEW*** ข้อกำหนดระบบ GHPs-HACCP-2020 ในโรงงานอาหาร **เรียนออนไลน์** 2 มี.ค. 64
หลักสูตร ISO
การจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการและการจัดทำเอกสารตามระบบ ISO/IEC 17025-2017 26 เม.ย. 64
การจัดทำระบบ ISO 22000:2018 22 ก.พ. 64
การจัดทำระบบ FSSC 22000:2020 Version 5.1 (รุ่นที่ 1/2564) 4 มี.ค. 64
การจัดทำระบบคุณภาพ ISO 9001:2018 30 มี.ค. 64
หลักสูตร อื่นๆ
การขยายธุรกิจอาหารผ่านระบบแฟรนไชส์ให้โตได้อย่างมีประสิทธิภาพ **NEW** 1 เม.ย. 63
กฎระเบียบอาหารใหม่ (Novel Food) โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา **NEW** 17 ก.พ. 63
การตลาดดิจิทัลสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร **NEW** 27 ก.พ. 63
การผลิตขนมอบ 7 พ.ค. 63
ขั้นตอนและระเบียบการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารขั้นพื้นฐาน **New** 19 พ.ค. 63
ฟรี!! เรื่อง “ลดพลังงาน ลดต้นทุน หนุนกำไรยั่งยืน” (รุ่น 2) 29 ก.ค. 63
ฟรี!! สัมมนาเรื่อง “สร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจอาหารไทย”...สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด 30 ก.ค. 63
การวิจัยตลาดและการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร **New** 16 ก.ค. 63
**NEW** ปฏิทินแผนงานฝึกอบรมวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2564 28 ก.พ. 64
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 18 ธ.ค. 63
NEW*** กัญชง กัญชา เปิดประตูสู่อนาคตอุตสาหกรรมอาหารไทย 19 มี.ค. 64
เรียนรู้เครื่องมือสร้างแบรนด์ให้สตรอง เสริมจุดแข็งเพิ่มจุดขาย สู่การกลายเป็นแบรนด์ที่คนจดจำ ***NEW*** 1 ธ.ค. 63
การประเมินความเสี่ยงของวัตถุดิบ (Raw Material Risk Assessment) (รุ่นที่ 1/2564) 29 มี.ค. 64
พื้นฐานวิทยาศาสตร์การอาหารสำหรับผู้ประกอบการอาหาร (Food Science for non-Food Scientist) 2 เม.ย. 64
แบบฟอร์มจัดอบรม In-house Training 28 ก.พ. 64
หลักสูตร การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Safety Management)
หลักสูตร อาหารที่มีความเป็นกรดต่ำ
เทคโนโลยีและการบรรจุแบบปลอดเชื้อสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม(Aseptic Process for Soft Drink)
การเบี่ยงเบนกระบวนการผลิต และการแก้ไขในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง
หลักสูตร ห้องปฏิบัติการเคมี
การหาค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบทางเคมี
การประกันคุณภาพทางการทดสอบทางเคมี (IQC สำหรับห้องปฏิบัติการทางการทดสอบเคมี) 23 มี.ค. 63
การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบอาหารทางเคมี 18 ก.พ. 63
การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการเคมี 23 ก.พ. 64
หลักสูตร กฎหมายและฉลากอาหาร
Preventive Controls for Human Food (ระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์)
กฎระเบียบด้านความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อาหารสำหรับการส่งออกอาหารไปยังตลาดโลก (Food Contact Material) 22 ก.ค. 63
ฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Food Labeling) (อัพเดทปี 2560) (รุ่นที่ 1/2564) 27 พ.ย. 63
ระเบียบแสดงข้อมูลฉลากอาหาร ASEAN ***NEW*** 21 ธ.ค. 63
วิธีการคำนวณฉลากโภชนาการ (รุ่นที่ 1/2564) 19 ก.พ. 64
NEW*** การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอาหารในองค์กร (Food Safety Culture) **เรียนออนไลน์** 25 ก.พ. 64
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร (รุ่นที่ 1/2564) 2 มี.ค. 64
ฉลากและการโฆษณาอาหารอย่างไรให้ถูกกฎหมาย 30 มี.ค. 64
กฎหมายอาหารและการขออนุญาตด้านอาหาร (รุ่นที่ 1/2564) 16 มี.ค. 64
แนวทางการแสดงฉลากอาหารของจีนตามมาตรฐานใหม่ **NEW** 18 มี.ค. 64
ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหรัฐอเมริกา **เรียนออนไลน์** 31 มี.ค. 64
หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องมือ
การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร 31 มี.ค. 64
การสอบเทียบดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ (Digital Thermometer with Sensor) (รุ่นที่ 1/2564) 21 เม.ย. 64
การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ (รุ่นที่ 1/2564) 8 เม.ย. 64
การจัดการเครื่องมือวัด การอ่านใบรับรองผล และการประเมินผลการสอบเทียบ (รุ่นที่ 1/2564) 24 มี.ค. 64
หลักสูตร การเริ่มต้นธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Start Up and Product Development)
หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตและการจัดการการผลิตสมัยใหม่
การจัดทำ KPI ให้ครอบคลุมผลประกอบการของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
การจัดการ Logistics and Supply Chain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุนในอุตสาหกรรมอาหาร 7 เม.ย. 63
การบริหารการเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM) 24 มี.ค. 63
การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Root Cause Analysis : RCA) (รุ่นที่ 1/2564) 8 มี.ค. 64
หลักสูตร ระบบมาตรฐาน
วิธีการทำความสะอาดและสารทำความสะอาดในโรงงานอาหาร
หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับสัตว์ **NEW** 16 มี.ค. 63
วิธีการทำความสะอาดและสารทำความสะอาดในโรงงานอาหาร 29 พ.ค. 63
การประเมินความเสี่ยงอันตรายของอาหารและการจัดการความเสี่ยง 24 ก.ค. 63
การประเมินความเสี่ยงของอาหารปลอม (Food Fraud) 12 มี.ค. 64
การผลิตอาหารจากพืชทดแทนเนื้อสัตว์ (Plant-based Meat) **New** 15 ธ.ค. 63
การทวนสอบและการพิสูจน์ยืนยันระบบ (Verification and Validation) 22 เม.ย. 64
การออกแบบและการวางผังโรงงาน 23 มี.ค. 64
ระบบการตรวจย้อนกลับและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ (Traceability and Product Recall) (รุ่นที่ 1/2564) 3 มี.ค. 64
การจัดการแมลงและสัตว์พาหะนำโรคแบบบูรณาการ (Integrated Pest Management, IPM) **เรียนออนไลน์** 23 มี.ค. 64
หลักสูตร วัตถุเจือปน / สารเคมี
การประยุกต์ใช้ Hydrocolloid (สำหรับผลิตภัณฑ์ เยลลี่ และวุ้น แยม และขนมหวาน ขนมขบเคี้ยว และซอส เครื่องดื่ม นม และเบเกอรี่ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล อิมัลชั่น และผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ)
เทคโนโลยีแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง
การประยุกต์ใช้ Prebiotic และ Probiotic ในผลิตภัณฑ์อาหาร 26 มี.ค. 63
การใช้วัตถุเจือปนอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร (รุ่นที่ 1/2564) **update** 2 พ.ย. 63
แนวโน้มนวัตกรรม Ingredients ของตลาดอาหารและเครื่องดื่มในอนาคต 29 เม.ย. 64
หลักสูตร ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
การควบคุมคุณภาพภายในของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
การตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคในอาหาร 23 เม.ย. 63
ความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 10 ก.ย. 63
การควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อตามมาตรฐาน ISO 11133 : 2014/2018 และการเก็บและการใช้เชื้อจุลินทรีย์อ้างอิง (รุ่นที่ 1/2564) 26 มี.ค. 64
การทวนสอบวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา (Microbiological Method Verification: ISO 16140-3:2021) 2 มี.ค. 64
มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (Update ปี 2563) (รุ่นที่ 1/2564) **เลื่อนเป็นเดือนเม.ย.64** 8 ก.พ. 64
การหาค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบทางจุลชีววิทยา (update 2019) 8 เม.ย. 64
หลักสูตร ห้องปฏิบัติการทดสอบ
การใช้แผนภูมิควบคุมในการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ทดสอบ **เรียนออนไลน์** 8 มี.ค. 64
หลักสูตร การตลาดสำหรับธุรกิจอาหาร
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins