Training Schedule
หัวข้ออบรม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
หลักสูตร บรรจุภัณฑ์
เทคโนโลยีและแนวทางการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 24 เม.ย. 62
Active and Intelligent Packaging 23 ม.ค. 63
การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการสร้างแบรนด์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร 13 ก.พ. 63
หลักสูตร ความปลอดภัยในอาหาร
การประเมินความเสี่ยงอันตรายของอาหารและการจัดการความเสี่ยง 24 มิ.ย. 62
มาตรการป้องกันการก่อการร้ายทางอาหาร (Food defense and Food security) (รุ่นที่ 1/2563) 13 ธ.ค. 62
การตรวจติดตามและประกันคุณภาพ Supplier ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิต (Supplier quality assurance) (รุ่นที่ 1/2563) 24 ม.ค. 63
สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Food Allergen) (รุ่นที่ 1/2563) 21 ก.พ. 63
การจัดการสารก่อภูมิแพ้หรือสารก่อภูมิไวเกินจากอาหาร (Allergen Control) (รุ่นที่ 1/2563) 12 ก.พ. 63
ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหภาพยุโรป (EU Food Information Regulation) (รุ่นที่ 1/2563) 14 ก.พ. 63
หลักสูตร เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีการแช่เย็นและแช่เยือกแข็งในอุตสาหกรรมอาหาร 18 ก.ย. 61
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการอาหาร **NEW** 12 มี.ค. 63
หลักสูตร BRC
การวิเคราะห์ภัยคุกคามและการควบคุมจุดวิกฤติในเชิงการรักษาความปลอดภัยจากการบุกรุกโดยมีเจตนาร้าย : TACCP (Threat Assessment Critical Control Point) (รุ่นที่ 1/2563) 13 มี.ค. 63
ข้อกำหนดมาตรฐานและการตีความ BRC Food Issue 8 (รุ่นที่ 1/2563) 10 มี.ค. 63
หลักสูตร GMP & HACCP
การจัดการสุขลักษณะ (GMP) ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 20 พ.ย. 62
การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน HACCP ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 13 ธ.ค. 62
การจัดการสุขลักษณะและการจัดทำระบบ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร (Rev.4-2003) (รุ่นที่ 1/2563) 2 มี.ค. 63
เทคนิคและแนวทางการเป็นผู้ตรวจประเมินในอุตสาหกรรมอาหาร (Factory inspection) (รุ่นที่ 1/2563) 19 มี.ค. 63
การจัดการสุขลักษณะ (GMP) สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร 27 มี.ค. 63
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร (ISO 22002-4:2013) (GMP for Food Packaging (ISO/TS22002-4:2013)) 27 มี.ค. 63
หลักสูตร ISO
การจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการและการจัดทำเอกสารตามระบบ ISO/IEC 17025-2017 (รุ่นที่ 1/2562) 21 พ.ค. 62
การจัดทำระบบ FSSC 22000:2017 version 4.1 10 มิ.ย. 62
การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการตามระบบ ISO/IEC 17025 : 2017 8 ส.ค. 62
การจัดทำระบบ ISO 22000:2018 17 มี.ค. 63
หลักสูตร อื่นๆ
โครงการศึกษาดูงาน Foodex Expo and Factories Visit in JAPAN 2017 ณ เมืองฟูกุโอกะ และกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 5 มี.ค. 60
[ฟรี] การสร้างนวัตกรรมใหม่จากของเหลือใช้ (By product) สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร (28 กพ.60) 28 ก.พ. 60
[ฟรี] รังสรรค์นวัตกรรมอย่างนักธุรกิจ (รุ่นที่ 3) จ.สุราษฎร์ธานี 16 ก.พ. 60
[ฟรี] เครื่องมือช่วยในการสร้างนวัตกรรมเพื่อธุรกิจอาหารในยุคเศรษฐกิจ 4.0 (รุ่นที่ 4) จ.ชลบุรี 23 มี.ค. 60
[ฟรี] “ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยนวัตกรรมอาหาร” จ.เพชรบุรี 3 พ.ค. 60
[ฟรี] เครื่องมือช่วยในการสร้างนวัตกรรมเพื่อธุรกิจอาหารในยุคเศรษฐกิจ 4.0 (รุ่นที่ 5) จ.นครราชสีมา 22 พ.ค. 60
[ฟรี] การสัมมนาเรื่อง “อาหารไทยในยุค 4.0 จะรุ่งหรือจะร่วง?” 3 พ.ย. 60
โครงการทัศนศึกษาดูงาน Foodex Expo 2018 and Factories Visit in Nagoya-Tokyo **NEW** 4 มี.ค. 61
[ฟรี] คว้าโอกาสตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2018 20 ก.พ. 61
เปิดรับสมัครรุ่น 2 !! โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป)” ประจำปี 2561 24 เม.ย. 61
ใบสมัคร 1 ก.ย. 61
[ฟรี] สูตรลัดถอดรหัสแบรนด์ดัง สร้างความปังในแบบตนเอง 20 มิ.ย. 61
การผลิตขนมอบ ***NEW*** 19 มิ.ย. 61
การแปรรูปเนื้อสัตว์เพื่อเพิ่มมูลค่า **NEW** 2 ก.ค. 61
อบรมฟรี!! หลักสูตร ยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร เพิ่มความเชี่ยวชาญให้ “หัวหน้างาน” รุ่นที่ 2/2562 13 พ.ค. 62
การพัฒนาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนม 5 มิ.ย. 62
การประเมินความเสี่ยงของอาหารปลอม (Food Fraud) 28 ส.ค. 62
**NEW** ปฏิทินแผนงานฝึกอบรมวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2563 1 ม.ค. 63
การประเมินความเสี่ยงของวัตถุดิบ (Raw material risk assessment) (รุ่นที่ 1/2563) 7 ก.พ. 63
กฎระเบียบอาหารใหม่ (Novel Food) โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา **NEW** 17 ก.พ. 63
การตลาดดิจิทัลสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร **NEW** 27 ก.พ. 63
Design Thinking เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร **NEW** 20 มี.ค. 63
แบบฟอร์มจัดอบรม In-house Training 1 ม.ค. 63
หลักสูตร หลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าอาหารและครัวฮาลาล
หลักสูตร ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมุนไพร
หลักสูตร Innovation 5.0
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation Management) **NEW** 19 มี.ค. 61
นวัตกรรมของเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในโรงงาน (Automation and Robot) **NEW** 28 มี.ค. 61
นวัตกรรมของวัตถุเจือปน (Ingredients Innovation) **NEW** 31 พ.ค. 61
หลักสูตร ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร 17 มิ.ย. 62
การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร (รุ่นที่ 2/2562) 12 ก.ย. 62
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร (Sensory Evaluation) (รุ่นที่ 1/2563) 19 ก.พ. 63
เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (รุ่นที่ 1/2563) 23 มี.ค. 63
หลักสูตร อาหารที่มีความเป็นกรดต่ำ
เทคโนโลยีและการบรรจุแบบปลอดเชื้อสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม(Aseptic Process for Soft Drink) 22 มี.ค. 61
การเบี่ยงเบนกระบวนการผลิต และการแก้ไขในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง 18 ก.ย. 61
หลักสูตร กฎหมายและฉลากอาหาร
Preventive Controls for Human Food (ระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์) 23 ม.ค. 61
การจัดทำฉลากวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ในผลิตภัณฑ์อาหาร **NEW** 23 มี.ค. 61
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (PL Law) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2 ส.ค. 61
กฎระเบียบด้านความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อาหารสำหรับการส่งออกอาหารไปยังตลาดโลก (Food Contact Material) 28 มิ.ย. 62
วิธีการคำนวณฉลากโภชนาการ (รุ่นที่ 1/2562) 8 พ.ค. 62
ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหรัฐอเมริกา (รุ่นที่ 1/2563) 18 ธ.ค. 62
ฉลากและการโฆษณาอาหารอย่างไรให้ถูกกฎหมาย 20 ม.ค. 63
การขออนุญาตผลิตอาหารและวิธีการขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (รุ่นที่ 1/2563) เลื่อนเป็น 25 กพ.63 28 ม.ค. 63
ฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Food Labeling) (อัพเดทปี 2560) (รุ่นที่ 1/2563) 13 มี.ค. 63
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร (รุ่นที่ 1/2563) 24 มี.ค. 63
หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องมือ
การสอบเทียบดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ (Digital Thermometer with Sensor) 21 ก.พ. 63
การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร 29 ม.ค. 63
การจัดการเครื่องมือวัด การอ่านใบรับรองผล และการประเมินผลการสอบเทียบ (รุ่นที่ 1/2563) 3 ก.พ. 63
การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ (รุ่นที่ 1/2563) 5 ก.พ. 63
หลักสูตร การตลาดสำหรับธุรกิจอาหาร
เปิดรับรุ่นที่ 2 แล้ว....โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป)” ประจำปี 2560 16 พ.ค. 60
การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการถ่ายรูปผลิตภัณฑ์เพื่อทำการตลาด **NEW** 15 มี.ค. 61
การออกแบบรูปแบบเส้นทางการตัดสินใจของผู้บริโภค (Customer Journey) (รุ่นที่ 2/2561) 26 มิ.ย. 61
หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตและการจัดการการผลิตสมัยใหม่
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุนในอุตสาหกรรมอาหาร 26 เม.ย. 60
การจัดทำ KPI ให้ครอบคลุมผลประกอบการของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 25 พ.ค. 60
การพยากรณ์ทางสถิติในการวางแผนและควบคุมการผลิต 21 ก.ย. 60
การจัดทำ KPI ให้ครอบคลุมผลประกอบการของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 16 พ.ค. 61
การจัดการ Logistics and Supply Chain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 5 ก.ค. 61
การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Root Cause Analysis : RCA) (รุ่นที่ 1/2563) 9 มี.ค. 63
การบริหารการเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM) 24 มี.ค. 63
หลักสูตร ระบบมาตรฐาน
การออกแบบและการวางผังโรงงาน 23 เม.ย. 62
วิธีการทำความสะอาดและสารทำความสะอาดในโรงงานอาหาร 4 มิ.ย. 62
การจัดการแมลงและสัตว์พาหะนำโรคแบบบูรณาการ (Integrated Pest Management, IPM) 6 ก.ย. 62
การทวนสอบและการพิสูจน์ยืนยันระบบ (Verification and Validation) (รุ่นที่ 1/2563) 6 ก.พ. 63
ระบบการตรวจย้อนกลับและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ (Traceability and Product Recall) (รุ่นที่ 1/2563) 5 มี.ค. 63
หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับสัตว์ **NEW** 16 มี.ค. 63
หลักสูตร วัตถุเจือปน / สารเคมี
การใช้วัตถุเจือปนอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร **update** 2 ก.ค. 61
การประยุกต์ใช้ Hydrocolloid (สำหรับผลิตภัณฑ์ เยลลี่ และวุ้น แยม และขนมหวาน ขนมขบเคี้ยว และซอส เครื่องดื่ม นม และเบเกอรี่ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล อิมัลชั่น และผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ) 27 มิ.ย. 62
เทคโนโลยีแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 9 ก.ย. 62
แนวโน้มนวัตกรรม Ingredients ของตลาดอาหารและเครื่องดื่มในอนาคต 30 ม.ค. 63
การประยุกต์ใช้ Prebiotic และ Probiotic ในผลิตภัณฑ์อาหาร 18 ก.พ. 63
หลักสูตร ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
การหาค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบทางจุลชีววิทยา 18 ก.ค. 61
การควบคุมคุณภาพภายในของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 19 มิ.ย. 62
ความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 1 ส.ค. 62
การควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อตามมาตรฐาน ISO 11133 : 2014/2018 และการเก็บและการใช้เชื้อจุลินทรีย์อ้างอิง (รุ่นที่ 1/2563) 15 พ.ย. 62
การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา (รุ่นที่ 1/2563) 20 ก.พ. 63
มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (ฉบับปี 2556) (รุ่นที่ 1/2563) 18 มี.ค. 63
หลักสูตร ห้องปฏิบัติการทดสอบ
การใช้แผนภูมิควบคุมในการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ทดสอบ 23 มี.ค. 63
หลักสูตร ห้องปฏิบัติการเคมี
การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการเคมี 4 เม.ย. 62
การหาค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบทางเคมี 22 ส.ค. 62
การประกันคุณภาพทางการทดสอบทางเคมี (IQC สำหรับห้องปฏิบัติการทางการทดสอบเคมี) 23 มี.ค. 63
การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบอาหารทางเคมี 18 ก.พ. 63
หลักสูตร การจัดการร้านอาหารและร้านค้าปลีก
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins