Training Schedule
หัวข้ออบรม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
หลักสูตร บรรจุภัณฑ์
Active and Intelligent Packaging 10 ก.ย. 61
เทคโนโลยีและแนวทางการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 24 เม.ย. 62
การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ 24 มิ.ย. 62
หลักสูตร ความปลอดภัยในอาหาร
การประเมินความเสี่ยงอันตรายของอาหารและการจัดการความเสี่ยง 24 มิ.ย. 62
การตรวจติดตามและประกันคุณภาพ Supplier ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิต (Supplier quality assurance) (รุ่นที่ 2/2562) 8 ก.ค. 62
การจัดการสารก่อภูมิแพ้หรือสารก่อภูมิไวเกินจากอาหาร (Allergen Control) (รุ่นที่ 2/2562) 22 ก.ค. 62
ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหภาพยุโรป (EU Food Information Regulation) (รุ่นที่ 2/2562) 31 ก.ค. 62
สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Food Allergen) (รุ่นที่ 1/2563) 12 ธ.ค. 62
มาตรการป้องกันการก่อการร้ายทางอาหาร (Food defense and Food security) (รุ่นที่ 1/2563) 13 ธ.ค. 62
หลักสูตร เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีการแช่เย็นและแช่เยือกแข็งในอุตสาหกรรมอาหาร 18 ก.ย. 61
หลักสูตร BRC
การวิเคราะห์ภัยคุกคามและการควบคุมจุดวิกฤติในเชิงการรักษาความปลอดภัยจากการบุกรุกโดยมีเจตนาร้าย : TACCP (Threat Assessment Critical Control Point) (รุ่นที่ 2/2562) 12 ก.ค. 62
ข้อกำหนดมาตรฐานและการตีความ BRC Food Issue 8 (รุ่นที่ 2/2562) 29 ต.ค. 62
หลักสูตร GMP & HACCP
เทคนิคและแนวทางการเป็นผู้ตรวจประเมินในอุตสาหกรรมอาหาร (Factory inspection) 21 มี.ค. 62
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร (ISO 22002-4:2013) (GMP for Food Packaging (ISO/TS22002-4:2013)) 3 พ.ค. 62
การจัดการสุขลักษณะและการจัดทำระบบ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร (Rev.4-2003) (รุ่นที่ 2/2562) 26 ส.ค. 62
การจัดการสุขลักษณะ (GMP) ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 20 พ.ย. 62
การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน HACCP ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 13 ธ.ค. 62
หลักสูตร ISO
การจัดทำระบบ ISO 22000:2017 19 มิ.ย. 61
การจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการและการจัดทำเอกสารตามระบบ ISO/IEC 17025-2017 (รุ่นที่ 1/2562) 21 พ.ค. 62
การจัดทำระบบ ISO 22000:2018 5 มี.ค. 62
การจัดทำระบบ FSSC 22000:2017 version 4.1 10 มิ.ย. 62
การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการตามระบบ ISO/IEC 17025 : 2017 8 ส.ค. 62
หลักสูตร อื่นๆ
โครงการศึกษาดูงาน Foodex Expo and Factories Visit in JAPAN 2017 ณ เมืองฟูกุโอกะ และกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 5 มี.ค. 60
[ฟรี] การสร้างนวัตกรรมใหม่จากของเหลือใช้ (By product) สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร (28 กพ.60) 28 ก.พ. 60
[ฟรี] รังสรรค์นวัตกรรมอย่างนักธุรกิจ (รุ่นที่ 3) จ.สุราษฎร์ธานี 16 ก.พ. 60
[ฟรี] เครื่องมือช่วยในการสร้างนวัตกรรมเพื่อธุรกิจอาหารในยุคเศรษฐกิจ 4.0 (รุ่นที่ 4) จ.ชลบุรี 23 มี.ค. 60
[ฟรี] “ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยนวัตกรรมอาหาร” จ.เพชรบุรี 3 พ.ค. 60
[ฟรี] เครื่องมือช่วยในการสร้างนวัตกรรมเพื่อธุรกิจอาหารในยุคเศรษฐกิจ 4.0 (รุ่นที่ 5) จ.นครราชสีมา 22 พ.ค. 60
[ฟรี] การสัมมนาเรื่อง “อาหารไทยในยุค 4.0 จะรุ่งหรือจะร่วง?” 3 พ.ย. 60
โครงการทัศนศึกษาดูงาน Foodex Expo 2018 and Factories Visit in Nagoya-Tokyo **NEW** 4 มี.ค. 61
[ฟรี] คว้าโอกาสตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2018 20 ก.พ. 61
เปิดรับสมัครรุ่น 2 !! โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป)” ประจำปี 2561 24 เม.ย. 61
ใบสมัคร 1 ก.ย. 61
[ฟรี] สูตรลัดถอดรหัสแบรนด์ดัง สร้างความปังในแบบตนเอง 20 มิ.ย. 61
การผลิตขนมอบ ***NEW*** 19 มิ.ย. 61
การแปรรูปเนื้อสัตว์เพื่อเพิ่มมูลค่า **NEW** 2 ก.ค. 61
การประเมินความเสี่ยงของวัตถุดิบ (Raw material risk assessment) 4 ก.พ. 62
อบรมฟรี!! หลักสูตร ยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร เพิ่มความเชี่ยวชาญให้ “หัวหน้างาน” รุ่นที่ 2/2562 13 พ.ค. 62
การพัฒนาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนม 5 มิ.ย. 62
การประเมินความเสี่ยงของอาหารปลอม (Food Fraud) 28 ส.ค. 62
**NEW** ปฏิทินแผนงานฝึกอบรมวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2563 1 ต.ค. 62
แบบฟอร์มจัดอบรม In-house Training 2 ต.ค. 62
หลักสูตร หลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าอาหารและครัวฮาลาล
หลักสูตร ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมุนไพร
หลักสูตร Innovation 5.0
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation Management) **NEW** 19 มี.ค. 61
นวัตกรรมของเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในโรงงาน (Automation and Robot) **NEW** 28 มี.ค. 61
นวัตกรรมของวัตถุเจือปน (Ingredients Innovation) **NEW** 31 พ.ค. 61
หลักสูตร ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร 17 มิ.ย. 62
เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (รุ่นที่ 2/2562) 11 ก.ค. 62
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร (Sensory Evaluation) (รุ่นที่ 3/2562) 11 ก.ย. 62
การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร (รุ่นที่ 2/2562) 12 ก.ย. 62
หลักสูตร อาหารที่มีความเป็นกรดต่ำ
เทคโนโลยีและการบรรจุแบบปลอดเชื้อสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม(Aseptic Process for Soft Drink) 22 มี.ค. 61
การเบี่ยงเบนกระบวนการผลิต และการแก้ไขในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง 18 ก.ย. 61
หลักสูตร กฎหมายและฉลากอาหาร
Preventive Controls for Human Food (ระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์) 23 ม.ค. 61
การจัดทำฉลากวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ในผลิตภัณฑ์อาหาร **NEW** 23 มี.ค. 61
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (PL Law) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2 ส.ค. 61
ฉลากและการโฆษณาอาหารอย่างไรให้ถูกกฎหมาย **ยกเลิกนะคะ** 30 พ.ค. 62
กฎระเบียบด้านความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อาหารสำหรับการส่งออกอาหารไปยังตลาดโลก (Food Contact Material) 28 มิ.ย. 62
วิธีการคำนวณฉลากโภชนาการ (รุ่นที่ 1/2562) 8 พ.ค. 62
การขออนุญาตผลิตอาหารและวิธีการขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร 9 ก.ค. 62
ฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Food Labeling) (รุ่นที่ 2/2562) 30 ส.ค. 62
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร (รุ่นที่ 2/2562) 24 ก.ย. 62
ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหรัฐอเมริกา (รุ่นที่ 1/2563) 18 ธ.ค. 62
หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องมือ
การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร 26 มิ.ย. 62
การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ (รุ่นที่ 3/2562) 17 ก.ย. 62
การจัดการเครื่องมือวัด การอ่านใบรับรองผล และการประเมินผลการสอบเทียบ (รุ่นที่ 2/2562) 25 ก.ย. 62
การสอบเทียบดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ (Digital Thermometer with Sensor) 19 ธ.ค. 62
หลักสูตร การตลาดสำหรับธุรกิจอาหาร
เปิดรับรุ่นที่ 2 แล้ว....โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป)” ประจำปี 2560 16 พ.ค. 60
การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการถ่ายรูปผลิตภัณฑ์เพื่อทำการตลาด **NEW** 15 มี.ค. 61
การออกแบบรูปแบบเส้นทางการตัดสินใจของผู้บริโภค (Customer Journey) (รุ่นที่ 2/2561) 26 มิ.ย. 61
หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตและการจัดการการผลิตสมัยใหม่
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุนในอุตสาหกรรมอาหาร 26 เม.ย. 60
การจัดทำ KPI ให้ครอบคลุมผลประกอบการของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 25 พ.ค. 60
การพยากรณ์ทางสถิติในการวางแผนและควบคุมการผลิต 21 ก.ย. 60
การบริหารการเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM) 9 มี.ค. 61
การจัดทำ KPI ให้ครอบคลุมผลประกอบการของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 16 พ.ค. 61
การจัดการ Logistics and Supply Chain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 5 ก.ค. 61
การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Root Cause Analysis : RCA) (รุ่นที่ 2/2562) 2 ส.ค. 62
หลักสูตร ระบบมาตรฐาน
การออกแบบและการวางผังโรงงาน 23 เม.ย. 62
วิธีการทำความสะอาดและสารทำความสะอาดในโรงงานอาหาร 4 มิ.ย. 62
การจัดการแมลงและสัตว์พาหะนำโรคแบบบูรณาการ (Integrated Pest Management, IPM) 6 ก.ย. 62
ระบบการตรวจย้อนกลับและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ (Traceability and Product Recall) (รุ่นที่ 2/2562) 12 ก.ย. 62
การทวนสอบและการพิสูจน์ยืนยันระบบ (Verification and Validation) (รุ่นที่ 2/2562) 26 ก.ย. 62
หลักสูตร วัตถุเจือปน / สารเคมี
การใช้วัตถุเจือปนอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร **update** 2 ก.ค. 61
แนวโน้มนวัตกรรม Ingredients ของตลาดอาหารและเครื่องดื่มในอนาคต 27 พ.ค. 62
การประยุกต์ใช้ Hydrocolloid (สำหรับผลิตภัณฑ์ เยลลี่ และวุ้น แยม และขนมหวาน ขนมขบเคี้ยว และซอส เครื่องดื่ม นม และเบเกอรี่ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล อิมัลชั่น และผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ) 27 มิ.ย. 62
การประยุกต์ใช้ Pre Biotic และ Pro Biotic ในผลิตภัณฑ์อาหาร 31 พ.ค. 62
เทคโนโลยีแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 9 ก.ย. 62
หลักสูตร ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
การหาค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบทางจุลชีววิทยา 18 ก.ค. 61
การควบคุมคุณภาพภายในของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 19 มิ.ย. 62
ความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 1 ส.ค. 62
การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา (รุ่นที่ 2/2562) 9 ก.ย. 62
มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (ฉบับปี 2556) (รุ่นที่ 2/2562) 20 ก.ย. 62
การควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อตามมาตรฐาน ISO 11133 : 2014/2018 และการเก็บและการใช้เชื้อจุลินทรีย์อ้างอิง (รุ่นที่ 1/2563) 15 พ.ย. 62
หลักสูตร ห้องปฏิบัติการทดสอบ
การใช้แผนภูมิควบคุมในการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ทดสอบ 23 มี.ค. 62
หลักสูตร ห้องปฏิบัติการเคมี
การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบอาหารทางเคมี 20 ก.พ. 62
การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการเคมี 4 เม.ย. 62
การประกันคุณภาพทางการทดสอบทางเคมี (IQC สำหรับห้องปฏิบัติการทางการทดสอบเคมี) **หลักสูตรนี้ ยกเลิกนะคะ 12 มิ.ย. 62
การหาค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบทางเคมี 22 ส.ค. 62
หลักสูตร การจัดการร้านอาหารและร้านค้าปลีก
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins