คณะกรรมการสถาบัน
นายสมชาย หาญหิรัญ

นายสมชาย หาญหิรัญ

ประธานกรรมการ

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรรมการ

อธิบดีกรมประมง หรือผู้แทน

กรรมการ

อธิบดีกรมปศุสัตว์ หรือผู้แทน

กรรมการ

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือผู้แทน

กรรมการ

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือตัวแทน

กรรมการ

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้แทน

กรรมการ

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือผู้แทน

กรรมการ

ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช. หรือผู้แทน

กรรมการ

เลขาธิการสำนักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือผู้แทน

กรรมการ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน

กรรมการ

นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย หรือผู้แทน

กรรมการ

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป หรือผู้แทน

กรรมการ

นายฉัตรชัย บุญรัตน์

กรรมการ

นายวิศิษฐ์ ลิ้มประนะ

กรรมการ

นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์

กรรมการ

ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร

กรรมการและเลขานุการ

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins