คณะกรรมการสถาบัน
นายสมชาย หาญหิรัญ

นายสมชาย หาญหิรัญ

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นายพสุ โลหารชุน

คณะกรรมการ/อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นายวิมล จันทรโรทัย

คณะกรรมการ/อธิบดีกรมประมง

นายอยุทธ์ หรินทรานนท์

คณะกรรมการ/ (รักษาการ) อธิบดีกรมปศุสัตว์

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน

คณะกรรมการ/ เลขาธิการ มกอช.

นายแพทย์อภิชัย มงคล

คณะกรรมการ/อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือตัวแทน

นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข

คณะกรรมการ/เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

นางมาลี โชคล้ำเลิศ

คณะกรรมการ/อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม

คณะกรรมการ/นายกสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์

คณะกรรมการ/นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา

คณะกรรมการ/นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป

น.สพ.บุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์

คณะกรรมการ/บมจ.สุรพลฟูดส์

นายฉัตรชัย บุญรัตน์

คณะกรรมการ/บมจ.มาลีสามพราน

นายวิศิษฐ์ ลิ้มประนะ

คณะกรรมการ

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins