คณะกรรมการสถาบัน
นายปราโมทย์ วิทยาสุข

นายปราโมทย์ วิทยาสุข


ประธานกรรมการ

-

อธิบดีกรมประมง หรือผู้แทน
กรรมการ

-

อธิบดีกรมปศุสัตว์ หรือผู้แทน
กรรมการ

-

เลขาธิการ มกอช. หรือผู้แทน
กรรมการ

-

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้แทน
กรรมการ

-

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ ผู้แทน
กรรมการ

-

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตฯ หรือ ผู้แทน
กรรมการ

-

นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย หรอ ผู้แทน
กรรมการ

-

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป หรือ ผู้แทน
กรรมการ

-

ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือผู้แทน
กรรมการ

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร


กรรมการ

นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์

บมจ.สุรพลฟู้ดส์
กรรมการ

นายผณิศวร ชำนาญเวช

กรรมการ

นายโฉลกพร ผลชีวิน

กรรมการ

-

ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร
กรรมการและเลขานุการ

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins