บริการด้านนวัตกรรมอาหาร

 

แผนกพัฒนานวัตกรรม 

 

บริการ :

 

Innovation Workshop : กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ จากนักคิดสร้างสรรค์/ผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารชั้นนำ เพื่อการนำนวัตกรรมไปปฏิบัติในองค์กร/ธุรกิจ

 

Innovation Insight : e-newsletter : Food Innovation รายเดือน , บริการฐานข้อมูลงานวิจัยด้านนวัตกรรมอาหาร / ผู้เชี่ยวชาญ , นำชม Products innovation Show case ในอาคารนวัตกรรม สถาบันอาหาร

 

Innovation Consultant : บริการให้คำแนะนำด้านการนำนวัตกรรมไปสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์

 

ติดต่อ :   คุณมยุรา ปรารถนาเปลี่ยน โทร.0-2422-8688 ต่อ 9400 , e-mail : mayura@nfi.or.th

 

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins