บริการวิศวกรรมอาหาร

1.  ให้บริการรับรองกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทและผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (TD, HP, F0, Pu

1.1    การศึกษาการกระจายความร้อนในเครื่องฆ่าเชื้อ (Temperature Distribution Study, TD)

เป็นการศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องฆ่าเชื้อเพื่อให้การผลิตมีความปลอดภัย เป็นไปตามกฎหมายของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 349 โดยการวัดอุณหภูมิ          ณ จุดต่างๆ ในเครื่องฆ่าเชื้อ  เพื่อให้แน่ใจว่าทุกจุดในเครื่องสม่ำเสมอเป็นไปตามที่กำหนด 

  1.2     การศึกษาการแทรกผ่านความร้อน (Heat penetration Study HP)

การศึกษาอัตราการส่งผ่านความร้อนจากตัวกลางให้ความร้อนภายนอกบรรจุภัณฑ์เข้าสู่จุดร้อนช้าที่สุด (Coldest point or slowest heating point) ของอาหารในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทให้ได้รับความร้อนในระดับการฆ่าเชื้อแบบเชิงการค้า (commercial sterility) โดยการกำหนดปัจจัยวิกฤติ และคำนวณหาค่าการให้ความร้อน (sterilizing value) เช่น F0, Pu, LSV หรือเรียกว่าการกำหนดกระบวนการผลิต (Scheduled process)

2.  ให้บริการรับรองกระบวนการผลิตระบบปลอดเชื้อ (Aseptic  Process) เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกต้องและมีความปลอดภัยเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 349

3.  ให้บริการรับรองกระบวนการผลิตโดยผ่านกระบวนการแบบบรรจุร้อน (Approve Thermally Process)

4.  ให้บริการขึ้นทะเบียนกระบวนการผลิตเพื่อส่งสินค้าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา (FCE, SID, FDA No.)

5.  ให้บริการออกแบบสายการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อพร้อมแนะนำเครื่องจักรที่ต้องติดตั้ง

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins