บริการวิศวกรรมอาหาร

1. รับรองกระบวนการผลิต สำหรับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในภาชนะปิดสนิท และผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (TD, HP, F0, Pu )

1.1 การศึกษาการกระจายความร้อนในเครื่องฆ่าเชื้อ (Temperature Distribution Study, TD)
เป็นการศึกษาเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องฆ่าเชื้อ เพื่อให้การผลิตมีความปลอดภัย เป็นไปตามกฎหมายของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 349 โดยการวัดอุณหภูมิ ณ จุดต่างๆ ในเครื่องฆ่าเชื้อ  เพื่อให้แน่ใจว่าทุกจุดในเครื่องฆ่าเชื้อมีอุณหภูมิเป็นไปตามที่กำหนด  
 
 
1.2 การศึกษาการแทรกผ่านความร้อน (Heat Penetration study, HP) 
การศึกษาอัตราการส่งผ่านความร้อนจากตัวกลางให้ความร้อนภายนอกบรรจุภัณฑ์เข้าสู่จุดร้อนช้าที่สุด (Coldest point or slowest heating point) ของอาหารในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทให้ได้รับความร้อนในระดับ การฆ่าเชื้อแบบเชิงการค้า (commercial sterility) โดยการกำหนดปัจจัยวิกฤติ และคำนวณหาค่าการให้ความร้อน (sterilizing value) เช่น F0, Pu, LSV หรือเรียกการกำหนดกระบวนการผลิต (Scheduled process)
 
 
2. การรับรองกระบวนการผลิตในระบบปลอดเชื้อ (Aseptic Process) 
เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกต้องและมีความปลอดภัยภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 349 ของกฎหมายการนำเข้าของประเทศคู่ค้าต่าง ๆ
 
3. การรับรองกระบวนการผลิตในกระบวนการแบบบรรจุร้อน (Approve Thermally Process)
 
4. บริการขึ้นทะเบียนกระบวนการผลิตเพื่อส่งสินค้าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา (FCE, SID, FDA No.)
 
5. งานออกแบบสายการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อ พร้อมทั้งแนะนำเครื่องจักรที่ต้องติดตั้ง
 
6. งานอบรมหลักสูตร Retort Supervisor, หลักการผลิตและฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะปิดสนิท, In house training 
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ :
แผนกบริการวิศวกรรมอุตสาหกรรม  
คุณอุไร   มีชู    E-mail   : rdadmin@nfi.or.th 
โทรศัพท์ : 02–4228688 ต่อ 2307    
โทรสาร  : 02-8868105    
 
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins