ศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร

          สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตระหนักถึงความจำเป็นในการสร้างฐานข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมอาหารอย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศในระยะต่อไป จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการพัฒนาศูนย์อัจริยะเพืออุตสาหกรรมอาหาร (Food Intelligence Center) ให้กับสถาบันอาหาร ซึ่งเป็ฯหน่วยงานหลักภายใต้การกำกับของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการส่งเสิรมการขยายตัวด้านการส่งออกอาหารไทยและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันใก้กับผู้ประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมอาหารมาอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหารเป็นภารกิจหลักของฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร ซึ่งจัดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2539 โดยฝ่ายวิจัยและข้อมูลมีหน้าที่หลักดังนี้

          สำรวจ รวบรวมและติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุตสหากรรมอาหารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ตลอดทั้งพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารอุตสหากรรมอาหาร ศึกษา วิจัยธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่อรัฐบาล ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหารแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร
 

วัตถุประสงค์ในการพัฒนาศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร

         เพื่อให้มีระบบสารสนเทศที่ใช้ในการสนับสนุนการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ เตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของพลวัตรโลก
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาศูนย์ข้อมูลต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนและเชื่อถือได้ เนื่องจากผู้ใช้งานศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร (Food Intelligence Center) ประกอบด้วยบุคคลหลายสาขาอาชีพที่มีความต้องการแตกต่างกัน ดังนั้นการบริการของศูนย์นอกเหนือจากข้อมูลที่จัดเก็บในระบบแล้ว จึงมีนักวิชาการที่พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านข้อมูลอุตสาหกรรมอาหารในรูปแบบต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละรายมากขึ้น
ขอเพียงวางใจให้ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร และฝ่ายวิจัยและข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันความสำเร็จของคุณ

 

 

 

 

 

 

สมัครสมาชิกศูนย์ข้อมูล 


1. สมาชิกแบบเสียค่าธรรมเนียม  (แบ่งเป็น 1 ปี  กับ  6 เดือน ) 

- สมาชิกราย 1 ปี ราคา 1,600 บาท/ปี ราคารวม Vat 7%
- สมาชิกราย 6 เดือน ราคา 900 บาท/ 6เดือน ราคารวม Vat 7%

สิทธิประโยชน์

-เข้าใช้งานได้ทุกระบบฐานข้อมูล  สั่งพิมพ์ได้  save ไฟล์ได้
-เข้าถึงได้ทุกรายงาน สั่งพิมพ์ได้  save ไฟล์ได้

 

2. สมาชิกทั่วไป ไม่เสียค่าธรรมเนียม

-เข้าถึงได้ทุกระบบฐาน   อ่านได้อย่างเดียว
-เข้าถึงได้ทุกรายงาน    อ่านได้อย่างเดียว

*ยกเว้น ฐานข้อมูลกฎหมายอาหาร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

คุณดุจเดือน บุญสม  ฝ่ายวิจัยและข้อมูล 
โทรศัพท์ 0-2422-8688 ต่อ 3121  
E-mail : fic@nfi.or.th

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสั่งซื้อหนังสือวิชาการ ฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร

2. ดาวน์โหลดรายชื่อหนังสือเพิ่มเติม

 

สมัครสมาชิกออนไลน์ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร "คลิก"

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins