วิสัยทัศน์/ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

สถาบันอาหารจะเป็นองค์กรชั้นนาในด้านการสร้างคุณค่า (Value Creation) ให้กับอุตสาหกรรมอาหารของไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศด้วยการบริการที่เป็นเลิศ

 

พันธกิจ
สร้างคุณค่าด้านวิชาการ เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ล้ำสมัย ทันสถานการณ์ที่ตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหาร

 

ค่านิยม
สถาบันอาหารดาเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส่ มีคุณธรรม ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการส่งมอบผลงานและบริการที่เป็นเลิศ

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins