โครงสร้างผู้บริหาร
-อยู่ในขั้นตอนสรรหา

-อยู่ในขั้นตอนสรรหา

ผู้อำนวยการสถาบัน

นางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา

รักษาการผู้อำนวยการสถาบัน

นางอรวรรณ แก้วประกายแสงกูล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.บัณฑิต เรืองตระกูล

ที่ปรึกษา

ดร.วิเชียร ฤกษ์พัฒนกิจ

ที่ปรึกษา

นายศักดิ์ณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา

ที่ปรึกษา

นายธนพัฒน์ เรืองจักรเพ็ชร

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

นายสุนทร ศิริสิน

ผู้อำนวยการฝ่าย
ฝ่ายบริหารงานองค์กร

นายอรรถวิทย์ วิทยกุล

ผู้อำนวยการฝ่าย
ฝ่ายบริการงานที่ปรึกษา

นางสาวรพีพร สุทาธรรม

ผู้อำนวยการฝ่าย
ฝ่ายวิจัยและข้อมูล

นางสาวอรุณี อุสาหะ

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร
รักษากาผู้อำนวยการฝ่าย การตลาดและประชาสัมพันธ์

นางสาวจันทร์จิรา สีนวลจันทร์

ผู้อำนวยการฝ่าย
สำนักผู้อำนวยการ

นางสาวยุวภา ใจบุญ

ผู้อำนวยการฝ่าย
ฝ่ายยุทธศาสตร์

นางสาวพรทิพย์ มีสัตย์

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ศูนย์พัฒนาและสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหาร

นางสาวนุชจรินทร์ เกตุนิล

รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย
ฝ่ายนวัตกรรม

นางสาวชุลีพรรณ จิตจง

รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย
ฝ่ายบริการลูกค้าและระบบคุณภาพ

นางสมศรี โอฬารธีรธรรม

รักษาการผู้อำนวยการคลัง

นางสาวปรียาภรณ์ แจ้งการกิจ

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายห้องปฏิบัติการ

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins