โครงสร้างผู้บริหาร
นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์

ผู้อำนวยการสถาบัน

ดร.บัณฑิต เรืองตระกูล

รองผู้อำนวยการสถาบัน

ว่าง

รองผู้อำนวยการสถาบัน

นางอรวรรณ แก้วประกายแสงกูล

รองผู้อำนวยการสถาบัน

ดร.วิเชียร ฤกษ์พัฒนกิจ

ที่ปรึกษา

นายศักดิ์ณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา

ที่ปรึกษา

นายธนพัฒน์ เรืองจักรเพ็ชร

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

นางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา

ผู้อำนวยการฝ่าย
บริการห้องปฏิบัติการ

นายบุญญฤทธิ์ คงถาวร

ผู้อำนวยการฝ่าย
บริการลูกค้าและระบบคุณภาพ

นายสุนทร ศิริสิน

ผู้อำนวยการฝ่าย
บริหารงานองค์กร

นางอำภา กาญจนอัมพร

ผู้อำนวยการฝ่าย
การคลัง

นางสาวจันทร์จิรา สีนวลจันทร์

ผู้อำนวยการฝ่าย
สำนักผู้อำนวยการ

นางสาวพรทิพย์ มีสัตย์

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ/รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย
พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต

นางสาวอรุณี อุสาหะ

ผู้อำนวยการฝ่าย
ฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร

นางสาวรพีพร สุทาธรรม

ผู้อำนวยการฝ่าย
วิจัยและข้อมูล

นายอรรถวิทย์ วิทยกุล

ผู้อำนวยการฝ่าย
บริการงานที่ปรึกษา

นางสาวยุวภา ใจบุญ

ผู้อำนวยการฝ่าย
ยุทธศาสตร์

นางสาวสุนทรีย์ เกตุคง

ผู้อำนวยการฝ่าย
การตลาดและประชาสัมพันธ์

นางสาวนุชจรินทร์ เกตุนิล

รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย
นวัตกรรม

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins