โครงสร้างผู้บริหาร
นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์

ผู้อำนวยการสถาบัน

นางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา

รองผู้อำนวยการสถาบัน
ศูนย์บริการห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมอาหาร

นางอรวรรณ แก้วประกายแสงกูล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.บัณฑิต เรืองตระกูล

ที่ปรึกษา

ดร.วิเชียร ฤกษ์พัฒนกิจ

ที่ปรึกษา

นายศักดิ์ณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา

ที่ปรึกษา

นายธนพัฒน์ เรืองจักรเพ็ชร

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

นายสุนทร ศิริสิน

ผู้อำนวยการฝ่าย
ฝ่ายบริหารงานองค์กร

นายบุญญฤทธิ์ คงถาวร

ผู้อำนวยการฝ่าย
ฝ่าย Food Functionality Evaluation Centre

นายอรรถวิทย์ วิทยกุล

ผู้อำนวยการฝ่าย
ฝ่ายบริการงานที่ปรึกษา

นางสาวรพีพร สุทาธรรม

ผู้อำนวยการฝ่าย
ฝ่ายยุทธศาสตร์ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและข้อมูล

นางสาวอรุณี อุสาหะ

ผู้อำนวยการฝ่าย
ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร

นางสาวจันทร์จิรา สีนวลจันทร์

ผู้อำนวยการฝ่าย
สำนักผู้อำนวยการ

นางสาวสุนทรีย์ เกตุคง

ผู้อำนวยการฝ่าย
ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์

นางสาวยุวภา ใจบุญ

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ฝ่ายยุทธศาสตร์

นางสาวพรทิพย์ มีสัตย์

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ศูนย์พัฒนาและสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหาร

นางสาวนุชจรินทร์ เกตุนิล

รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย
ฝ่ายนวัตกรรม

นางสาวชุลีพรรณ จิตจง

รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย
ฝ่ายบริการลูกค้าและระบบคุณภาพ

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins