ให้คำปรึกษาด้านกฎระเบียบมาตรฐานอาหาร

บริการให้คำปรึกษาด้านกฎระเบียบมาตรฐานอาหาร 

1. ด้านกฎ ระเบียบ และมาตรฐานอาหารทั่วไป


1.1 ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเชิงลึกสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารส่งออก เช่น
-    ขั้นตอนการส่งออกสินค้าอาหาร 
-    ระบบเอกสารประกอบการส่งออก
1.2 ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเชิงลึกสำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น    
-    สินค้าที่มีมาตรการนำเข้า
-    สินค้าห้ามนำเข้า

 

2. ด้านกฎ ระเบียบ มาตรฐานฉลากอาหาร  


2.1 ตรวจสอบการแสดงข้อมูลบนฉลากอาหารตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมาตรฐานการแสดงฉลากประเทศ  คู่ค้า โดยครอบคลุม
-    ข้อมูลที่บังคับต้องแสดงบนฉลากอาหาร (Mandatory Requirement)
-    ข้อมูลทั่วไปบนฉลากอาหาร (General Requirement)
-    ข้อมูลโภชนาการ/ฉลากโภชนาการ (Nutrition Fact/ Nutrition Information)
-    การกล่าวอ้างข้อมูลสารอาหารของผลิตภัณฑ์ (Claims)  
-    การแสดงตราสัญลักษณ์ (Logo)
-    การระบุข้อมูลที่สำคัญบนฉลาก (Declaration)            
-    ตัวอย่างการแสดงฉลากอาหาร (Example)


2.2 แนะนำรูปแบบการแสดงข้อมูลต่างๆ สำหรับการจัดทำฉลากที่ถูกต้องเพื่อการจำหน่ายในประเทศ และฉลากเพื่อการส่งออก (เฉพาะฉลากที่เป็นอาร์ตเวิรค์ หรือฉลากจริงที่ใช้ในปัจจุบัน)
ประเทศที่ให้บริการที่ปรึกษาด้านฉลากอาหาร  
 

3. ด้านค่ามาตรฐาน/ ตรวจวิเคราะห์ตามกฎ ระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร


3.1 ให้คำปรึกษาค่ามาตรฐานการตกค้างและการปนเปื้อนในสินค้าอาหาร ตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานความปลอดภัยอาหารของประเทศคู่ค้า โดยครอบคลุม
-    ปริมาณอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหารตามกฎหมาย 
-    ค่ามาตรฐานการตกค้างของโลหะหนัก, สารกำจัดแมลงและศัตรูพืช, สารปฏิชีวนะ, สารพิษจากเชื้อรา, สารที่หลุดลอกจากภาชนะบรรจุ และสารตกค้างอื่นๆ 
-    ค่ามาตรฐานจุลินทรีย์ปนเปื้อน

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins