บริการทดสอบความชำนาญ

การทดสอบความชำนาญ (Proficiency Testing) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า PT เป็นเทคนิคหนึ่งของการประกันคุณภาพสำหรับการทดสอบของห้องปฏิบัติการ ช่วยให้ห้องปฏิบัติการสามารถทวนสอบได้ว่า เทคนิคการทดสอบที่ดำเนินการยังคงเหมาะสม ผลการทดสอบยังคงความน่าเชื่อถือไว้ได้ เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของห้องปฏิบัติการ อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในข้อกำหนดของระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

เกณฑ์การประเมินผลการทดสอบความชำนาญ     

1. โปรแกรมการทดสอบเชิงปริมาณ (Quantitative) ใช้ค่า Robust Z-Score ของกลุ่มผู้เข้าร่วมทดสอบความชำนาญโดยมีเกณฑ์ดังนี้    
       · ถ้า lZl ≤ 2.00     แสดงว่าผลการทดสอบนั้นยอมรับได้ (Satisfactory)    
       · ถ้า 2.00 < lZl < 3.00  แสดงว่าผลการทดสอบนั้นน่าสงสัย (Questionable)    
       · ถ้า lZl ≥ 3.00     แสดงว่าผลการทดสอบนั้นยอมรับไม่ได้ (Unsatisfactory)    
    
2. โปรแกรมการทดสอบเชิงคุณภาพ (Qualitative)    
       · ถ้าได้ผลการทดสอบตรงกับค่า Assigned value แสดงว่า "ผ่าน"    
       · ถ้าได้ผลการทดสอบไม่ตรงกับค่า Assigned value แสดงว่า "ไม่ผ่าน"    

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :    

แผนกบริการทดสอบความชำนาญ ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร    
โทรศัพท์ : 0-2422-8688 ต่อ 5600-5603    
โทรสาร : 0-2422-8554 
โทรศัพท์มือถือ: 096-591-9728    
e-mail : pt@nfi.or.th    

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://pt.nfi.or.th

 

Microbiological PT program 2018
Item(s) matrix Unit Price
Bacillus cereus* Lyophilized cultures CFU/g 4,300
Clostridium perfringens* Lyophilized cultures CFU/g 4,300
Clostridium perfringens Lyophilized cultures D/ND per 0.1 g 4,300
Clostridium spp. Lyophilized cultures D/ND per 0.1 g 4,300
Coliforms (MPN 5-5-5)* Nonpotable water MPN/100 mL 3,800
Coliforms* Lyophilized cultures MPN/g 3,800
Coliforms* Lyophilized cultures CFU/g 3,800
Enterococci* Lyophilized cultures CFU/g 4,800
Escherichia coli Lyophilized cultures D/ND per 0.1 g 3,800
Escherichia coli * Lyophilized cultures MPN/g 3,800
Escherichia coli* Lyophilized cultures CFU/g 3,800
Flat sour thermophile* Low acid canned food D/ND per 2 mL 3,800
Listeria monocytogenes* Lyophilized cultures D/ND per 25 g 4,800
Salmonella spp.* Freeze dried shrimp D/ND per 25 g 4,300
Salmonella spp.* Freeze dried chicken D/ND per 25 g 3,800
Salmonella spp.* Potable water D/ND per 100 mL 3,800
Salmonella spp.* Lyophilized cultures D/ND per 25 g 3,800
Staphylococcus aureus Lyophilized cultures D/ND per 0.1 g 3,800
Staphylococcus aureus* Potable water D/ND per 100 mL 3,800
Staphylococcus aureus* Lyophilized cultures CFU/g 3,800
Staphylococcus aureus* Lyophilized cultures MPN/g 3,800
Total plate count* Freeze dried chicken CFU/g 3,800
Total plate count* Freeze dried shrimp CFU/g 3,800
Total plate count Lyophilized cultures CFU/mL 3,800
Vibrio cholerae* Lyophilized cultures D/ND per 25 g 3,800
Vibrio parahaemolyticus Lyophilized cultures D/ND per 25 g 3,800
Remark: *The organizer has been accredited as a PT provider according to the international standard ISO/IEC 17043:2010 Number of System Certification: PT0002 issued by the Department of Science Service.
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins