การให้บริการประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ (Novel food)

การให้บริการประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ (Novel food)
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2559  เรื่อง อาหารใหม่ (Novel food) กำหนดให้อาหารใหม่ หรือส่วนประกอบของอาหารใหม่ หรือกรรมวิธีการผลิตใหม่ หรืออาหารที่ยังไม่ได้กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยเพื่อนำมาใช้ประกอบการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  โดยอาหารหรือส่วนประกอบของอาหารที่ต้องขอประเมินความปลอดภัย ได้แก่ อาหารใหม่  หมายถึง

  1.1    อาหารหรือ ส่วนประกอบของอาหาร ที่ปรากฎหลักฐานทางวิชาการ ว่ามีประวัติการบริโภคเป็นอาหาร น้อยกว่า 15 ปี 
 1.2  อาหารหรือ ส่วนประกอบของอาหาร ที่ได้จากกระบวนการผลิตที่มิใช่กระบวนการผลิตโดยทั่วไปของอาหารนั้นๆ ที่ทำให้ส่วนประกอบ โครงสร้างของอาหาร รูปแบบของอาหารนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลต่อคุณค่าทางโภชนาการ กระบวนการทางเคมีภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิต (metabolism) หรือ ระดับของสารที่ไม่พึงประสงค์ 
  1.3    ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีข้อ 1.1 และ 1.2 เป็นส่วนประกอบ

 

ขอบข่ายการให้บริการ   

สถาบันอาหาร เปิดบริการรับประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่  (Novel food) โดยจะรับประเมินในกรณีส่วนประกอบอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการใช้สารใหม่ (Novel Ingredients) หรือ เป็นอาหารใหม่ (Novel Food) หรือ กรรมวิธีการผลิตใหม่   

 

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ  

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36  ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 10700
โทร. 02 422 8688  ต่อ 5500    โทร. 02 4228554
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลการให้บริการได้ที่  http://www.nfi.or.th  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

 

ติดต่อขอรับรายละเอียดการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวนฤมล คงทน
โทร. 02 422 8688 ต่อ 5500 
e-mail: narumon@nfi.or.th


เวลาทำการ 
วันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา  8.30  - 17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

 

เงื่อนไขในการยื่นคําขอ  
   1.) ผู้ยื่นคําขอ ประเมินความปลอดภัยของอาหารใหม่  สามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบคําขอประเมินฯ และแบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (checklist)  ได้ที่ http://www.nfi.or.th (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

   2.) ผู้ยื่นคําขอ ต้องจัดเรียงเอกสารตามแบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (checklist) พร้อมหลักฐาน ประกอบให้ครบถ้วน ถูกต้อง และให้เจ้าของกิจการ หรือผู้ดําเนินกิจการ หรือกรรมการที่มีอํานาจลงนามตาม หนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบคําขอ กรณีไม่ใช่ผู้ดําเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอํานาจของนิติ บุคคลให้มีหนังสือมอบอํานาจเป็นผู้ดําเนินการแทนแนบด้วย 

   3.) ผู้ยื่นคําขอ ต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นคําขอได้ และมีอํานาจตัดสินใจ และลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ดําเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอํานาจของนิติบุคคลให้มีหนังสือ มอบอํานาจเป็นผู้ดําเนินการแทนแนบด้วย) 

   4.) ยื่นใบคําขอและเอกสารหลักฐานด้วยตัวเองหรือผ่านตัวแทนได้ที่สถาบันอาหาร โดยสถาบันอาหารจะพิจารณาหลักฐาน 1 วันทําการ และจะติดต่อกลับตามช่องทางที่ผู้ยื่นขอแจ้งไว้ 

   5.) สถาบันอาหาร จะพิจารณาไม่ประเมินคําขอในกรณีที่ผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วพบว่าไม่เพียงพอต่อการประเมิน หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการหรือไม่สอดคล้องตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคู่มือสําหรับประชาชน 

   6.) สถาบันอาหาร จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแบบตรวจสอบคําขอและบันทึกข้อบกพร่อง 

   7.) เมื่อสถาบันอาหาร รับประเมินความปลอดภัย ผู้ยื่นขอฯ ต้อง ชําระค่าธรรมเนียมในการให้บริการร้อยละ 60 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด และชําระส่วนที่เหลือ เมื่อมาขอรับรายงานผลการประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 

   8.) หลังจากประเมินเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้ยื่นสามารถเข้ามาปรึกษากับทางสถาบันอาหารได้อีก 2 ครั้ง ในกรณีเกิดปัญหา หรือข้อสงสัยในการประเมินผลเรื่องนั้นๆ  

   9.) ผลการประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ใช้เป็นเพียงหลักฐานส่วนหนึ่ง ประกอบการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆ ตามกระบวนงานที่เกี่ยวข้อง   

 

ระยะเวลาการให้บริการ
ระยะเวลาดําเนินการ ไม่เกิน 90 วันทําการ โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารที่ ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการประเมินภายใน 3 วันทําการนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ ไม่นับระยะเวลา การแก้ไขเอกสารหรือชี้แจงข้อมูล  

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นใบคําขอ 
1.  ใบคําขอประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ (Novel food) จํานวน 1 ฉบับ 
2.  สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นขอ จํานวน 1 ฉบับ 
3.  สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผู้ดําเนินกิจการ (กรณีมอบอํานาจ) จํานวน 1 ฉบับ 
4.  แบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (checklist) พร้อมลงนามยืนยันความถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ 
5.  ข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยตามแบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (checklist)  จํานวน 1 ชุด 
6.  ซีดีรอม (CD-ROM) ที่บรรจุข้อมูลของเอกสารและหลักฐานประกอบ จํานวน 1 ฉบับ

 

ค่าธรรมเนียม
1.) ค่าธรรมเนียมในการประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ สูตรละ 50,000 บาท โดยสูตรนั้นมีส่วนประกอบที่ต้องประเมิน 1 ชนิด กรณีที่มากกว่า 1 ชนิด คิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม ชนิดละ 20,000 บาท

2.) กรณีต้องการข้อมูลประกอบการประเมินฯ เพิ่มเติม หากประสงค์ให้สถาบันอาหาร ดำเนินการหาเอกสารให้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีละ 5,000 บาทเป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับจํานวนเอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม 

 

รายละเอียดการชำระเงิน
1.)  เช็คสั่งจ่าย อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
2.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพระปิ่นเกล้า บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 031-1-52938-0 ชื่อบัญชี “อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร” 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins