ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ เรื่อง
13/03/2017 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ระยะที่ 2
08/03/2017 TOR งานวิจัยย่อยเรื่อง การศึกษาโอกาสการสร้างเครือข่ายการผลิตผลไม้ในกัมพูชา เพื่อป้อนอุตสาหกรรมแปรรูปไทย
28/02/2017 TOR โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยด้วยระบบมาตรฐานเพื่อเป็นครัวอาหารของโลก กิจกรรมพัฒนาธุรกิจอาหารไทยและผู้ปรุงอาหารไทยให้ปลอดภัยได้มาตรฐานอาหารสากล
28/02/2017 TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดมาตรฐานรสชาตอาหาร (E-Delicious) ชุดที่ 1
10/02/2017 ขอบเขตการดำเนินงาน ที่ปรึกษาด้านการสำรวจข้อมูลผู้บริโภค โครงการศึกษาศักยภาพและโอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food)
17/01/2017 TOR การจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน และประเทศญี่ปุ่น
10/01/2017 TOR การเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2560
05/01/2017 ประกาศขยายระยะเวลายื่น จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2560 TOR กิจกรรมวิจัยและประเมินความเสี่ยงด้านอาหาร
29/12/2016 ประกาศยกเลิก TOR การเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2560
26/12/2016 TOR ระบบโทรศัพท์ตู้สาขา แบบ IP Phone
26/12/2016 TOR งานจ้างเหมาบริการจัดการ ณ ประเทศญี่ปุ่น (ฟุกุโอกะ-โตเกียว)
21/12/2016 TOR การจัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง 1 ชุด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins