บริการวิจัยตลาด

วิจัยตลาด

ความสำคัญของการทำวิจัยตลาด

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดขึ้นและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์จะต้องตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค (Consumer Insight) การทดสอบตลาด (Market Testing) ก่อนการผลิตและ/หรือการจำหน่าย จึงมีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการผลิต การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต เนื่องจาก ผลวิเคราะห์จากการทดสอบตลาดจะสามารถตอบโจทย์สำคัญเกี่ยวกับการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย จุดเด่นจุดด้อยของผลิตภ้ณฑ์ ปริมาณยอดขาย/ขนาดตลาดที่เป็นไปได้ ลักษณะบรรจุภัณฑ์/หีบห่อที่เหมาะสม เป็นต้น


ประโยชน์ของการทำวิจัยตลาด

ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบตลาดและสรุปผลความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ จะเป็นแนวทางตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์นี้คุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่เพียงใด รวมถึงเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์ แนวทางกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนในอนาคต เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะเป็นที่ยอมรับของตลาดเป้าหมาย ก่อนที่ผู้ประกอบการจะผลิตและนำออกจำหน่ายในโลกธุรกิจจริง


ขอบข่ายการให้บริการมีอะไรบ้าง

การทดสอบตลาด
1. การทดสอบตลาดเฉพาะกลุ่ม (Focus group market testing) อัตราค่าบริการ 50,000 บาทต่อผลิตภัณฑ์* กลุ่มเป้าหมายเป็นคนไทยอายุระหว่าง 15-60 ปี เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 6-10 คน

2. การทดสอบตลาดมหาชน (Public market testing) อัตราค่าบริการ 80,000 บาทต่อผลิตภัณฑ์* กลุ่มเป้าหมายเป็นคนไทยอายุระหว่าง 15-60 ปี เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 100 คน

หมายเหตุ ประมวลผลการทดสอบตลาด จัดทำรายงาน และจัดส่งให้ผู้ประกอบการ ไม่เกิน 30 วันทำการ หลังจากได้รับผลิตภัณฑ์
*เป็นอัตราขั้นต้น ขึ้นกับความซับซ้อนของสินค้า และขอบเขตงานที่ต้องการ


การวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคในต่างประเทศ

1. ทดสอบด้าน sensory อย่างน้อย 30 ตัวอย่าง

2. การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคและการตัดสินใจซื้ออาหาร ไลฟไสตล์ และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้บริโภคเป้าหมาย อย่างน้อย  200  ตัวอย่าง

3. การศึกษาภาวะตลาด คู่แข่งขัน ช่องทางกระจายสินค้า โครงสร้างราคาและต้นทุนสินค้าเพื่อการกำหนดตำแหน่งสินค้า  กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด

*ค่าบริการขึ้นกับความซับซ้อนของสินค้า ขอบเขตงาน และประเทศเป้าหมาย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

        คุณกนกวรรณ พิพัฒน์วนิชกุล  แผนกวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและวิจัยการตลาด ฝ่ายวิจัยและข้อมูล 
        โทรศัพท์ 0-2422 8688  ต่อ 3109  โทรสาร 0-2422 8527 E-mail : kanokwan@nfi.or.th

 

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins