ตารางฝึกอบรม
วันที่ หัวข้ออบรม ราคาสมาชิก ราคาบุคคลทั่วไป
สิงหาคม 2560
1 ส.ค. 60 -

ปฏิทินแผนงานฝึกอบรมวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2560

24 ส.ค. 60 - 25 ส.ค. 60

การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการตามระบบ ISO/IEC 17025

หลักสูตรนี้ยกเลิกนะคะ

4600 4800
25 ส.ค. 60 -

การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร

ณ ห้องชมนภา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

2500 2700
30 ส.ค. 60 -

ฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Food Labeling) (ฉบับ 367/2557) (รุ่นที่ 2/2560)

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

2500 2700
กันยายน 2560
1 ก.ย. 60 -

Active and Intelligent Packaging **NEW**

ณ ห้อง station 4 ชั้น 16 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

2500 2700
1 ก.ย. 60 -

มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (ฉบับปี 2556) (รุ่นที่ 2/2560)

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

2500 2700
5 ก.ย. 60 -

การจัดการเครื่องมือวัด การอ่านใบรับรองผล และการประเมินผลการสอบเทียบ (รุ่นที่ 2/2560)

ณ ห้องธานี ชั้น 1 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

2500 2700
6 ก.ย. 60 - 7 ก.ย. 60

การทวนสอบและการพิสูจน์ยืนยันระบบ (Verification and Validation) (รุ่นที่ 2/2560)

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

4600 4800
7 ก.ย. 60 -

การควบคุมคุณภาพภายในของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (เลื่อนเป็น 7 ก.ย.60)

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

2500 2700
8 ก.ย. 60 -

การหาค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบทางจุลชีววิทยา

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

2500 2700
14 ก.ย. 60 - 15 ก.ย. 60

เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร (รุ่นที่ 2/2560)

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

4600 4800
14 ก.ย. 60 - 15 ก.ย. 60

การจัดการ Logistics and Supply Chain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมอาหาร (เลื่อนเป็น 14-15 กย.60)

ณ ห้อง station 5 ชั้น 16 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

4600 4800
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins