เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์
คุณสมบัติ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วางแผน ติดต่อสื่อสาร ประสานงานขายบริการภายในศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ได้แก่ บริการนำชม บริการพื้นที่เช่า บริการร้านค้า บริการผู้สนับสนุน บริการสื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงหาสปอนเซอร์ เพื่อร่วมกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย

- วางแผนกและดำเนินงานการตลาดและประชาสัมพันธ์นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ ของศูนย์ฯ ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาศูนย์ฯ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าใช้บริการผ่านการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของศูนย์ฯ ในภาพรวม

- จัดทำแผนการขายบริการต่างๆ ของศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย

- ผลิตสื่อเพื่อใช้ในการเผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ โดยมีรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย ทันสมัย

- ประสานงานเชิญ / อำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนแขนงต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่ออินเตอร์เน็ต มาถ่ายทำรายการ และ/หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ศูนย์ฯ จัดขึ้น

- งานบริหารจัดการนำชมนิทรรศการทั้ง 3 โซน งานต้อนรับและลงทะเบียนผู้มาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ และทำหน้าที่ตอบข้อซักถามและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาศึกษาดูงาน ผู้ที่มาร่วมกิจกรรม รวมทั้งผู้ที่มาประชุม หรือติดต่อส่วนงานต่างๆ ของสถาบันอาหาร รวมทั้งทำหน้าที่รับสมัครสมาชิกศูนย์ฯ และ/หรือทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- จัดเก็บสถิติและจัดทำฐานข้อมูลเข้าใช้บริการ รวมทั้งวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการ จัดทำเป็นรายงานเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาศูนย์ฯ ทราบเป็นประจำทุกเดือน

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา

2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในด้านการขาย การตลาด การประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ / ศูนย์การเรียนรู้โดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี

สวัสดิการพนักงาน

สวัสดิการพนักงาน
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ
- ประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ค่าทำฟัน) 
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะพนักงานประจำ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน        : งานประจำ
วันทำงาน       : จันทร์ - ศุกร์
สถานที่ปฏิบัติงาน  : กรุงเทพมหานคร

***กำหนดปิดรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ***

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins