นักวิจัย
คุณสมบัติ

หน้าที่

- จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานวิชาการ จัดทำรายงานวิจัยโครงการ

- จัดทำข้อเสนอโครงการ จัดทำงบประมาณโครงการวิจัย และบริหารโครงการวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพ
 

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรี/โท สาขาเศรษฐศาสตร์

- มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ธุรกิิจ/อุตสาหกรรม และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในการดำเนินโครงการวิจัย และสามารถเขียนรายงานวิจัยได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการพนักงาน

สวัสดิการพนักงาน

- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ
- ประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ค่าทำฟัน) 
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะพนักงานประจำ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน            : งานประจำ
วันทำงาน              : จันทร์ - ศุกร์
สถานที่ปฏิบัติงาน  : กรุงเทพมหานคร

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins