กิจกรรม พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร

    
**ด่วนรับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ รับจำนวนจำกัดแค่ 5 สถานประกอบการเท่านั้น (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) พื้นที่ดำเนินการ จ.สุราษฎร์ธานี, จ.ชุมพร, จ.ระนอง, จ.กระบี่, จ.พังงา, จ.นครศรีธรรมราช และ จ.ภูเก็ต 

 

   สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน กิจกรรม พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป จากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทย ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขบวนการผลิตเพื่อเชิงพาณิชย์ โดยการใช้วัตถุดิบจากผลผลิตการเกษตรผ่านกระบวนการ แปรรูปให้เป็นอาหารที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปตลอดห่วงโซ่คุณค่าอาหาร (Value Food Chain) อีกทั้งยังสร้าง ความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจสามารถแข่งขันในตลาดตลาดโลก โดยมีรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม ดังนี้ "

 

 

 

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins