ขอเชิญนักวิจัยทั่วประเทศส่งผลงานเพื่อประกวดคัดเลือก DMSc Award

ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีรางวัล 3 ประเภท คือ
 

- ประเภทงานวิจัยเพื่อพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  
- ประเภทหนังสือ/ตำราทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
- ประเภทการพัฒนาคุณภาพการบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dmsc.moph.go.th​
และสามารถส่งผลงานเข้าร่วมภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins