SMEs ในภาคการผลิต ผู้ผลิตและแปรรูปอาหาร ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร ปุ๋ย อาหารสัตรว์ ธุรกิจบริการอาหาร และเครื่องดื่ม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต ( SME Strong / Regular Level )

เรื่อง “Cross Border Ecommerce สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร”

วันศุกร์ที่  21  กรกฎาคม  2560   เวลา  08.30 น. – 16.00 น.

ณ ห้องเชียงแสน (ชั้น 3) โรงแรมดวงตะวัน  เชียงใหม่

 

วิธีการลงทะเบียนมี  3 ช่องทาง ดังนี้

   1. แบบฟอร์มตอบรับการสัมมนา   (เอกสารแนบ)

   2.  ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่   https://goo.gl/forms/jIp2VxdkeRsV02Kw2

   3. สแกน QR Cord      

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวกนกวรรณ พิพัฒน์วนิชกุล

ฝ่ายวิจัยข้อมูล แผนกวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและวิจัยการตลาด

โทรศัพท์ : 0-2422 8688 ต่อ 3109

โทรสาร : 0-2422 8527

E-mail : kanokwan@nfi.or.th

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins