SMEs ในภาคการผลิต ผู้ผลิตและแปรรูปอาหาร ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร ปุ๋ย อาหารสัตว์ ธุรกิจบริการอาหาร และเครื่องดื่ม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต ( SME Strong / Regular Level )

เรื่อง “Cross Border Ecommerce สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร”

วันศุกร์ที่  27  กรกฎาคม  2560   เวลา  08.30 น. – 16.00 น.

ณ ห้องหิรัญญิกา โรงแรมเฮอร์มิเทจ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ. นครราชสีมา

 

วิธีการลงทะเบียนมี  3 ช่องทาง ดังนี้

 

1. แบบฟอร์มตอบรับการสัมมนา  (เอกสารแนบ

2. ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่   https://goo.gl/forms/a6KSpyobko2Zn6GW2

3. สแกน QR Cord  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวกนกวรรณ พิพัฒน์วนิชกุล

ฝ่ายวิจัยข้อมูล แผนกวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและวิจัยการตลาด

โทรศัพท์ : 0-2422 8688 ต่อ 3109

โทรสาร : 0-2422 8527

E-mail : kanokwan@nfi.or.th

 

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins